Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko v SLOVANSKOM OBDOBÍ

Slovanské obdobie 600 – 1000 rokov n.l. ( Samova ríša, Veľkomoravská ríša )

 • 7.stor. – koniec 6. a začiatok 7, stor.
 • na Slovensko začínajú prenikať koncom 6. stor. začiatkom 7.stor. Avari
 • počas trvania Avarskej ríše a jej nadvládou nad slovanskými územiami sa dá predpokladať a archeologické nálezy tomu nasvedčujú , že Slovania neboli len utláčanou vrstvou, ale že s Avarmi spolunažívali a boli im rovnocenní
 • začiatkom storočia však vzniká a silnie slovanský odpor proti Avarom, na čelo ktorého sa dostáva franský kupec Samo obchodujúci so Slovanmi – Venedmi
 • SamoSama si Venedi volia za svojho kráľa a vzniká Samova ríša
 • Samo mal 12 slovanských žien, s ktorými mal 22 synov a 12 dcér
 • v druhom desaťročí 7.stor. sú Avari sú vojensky vyčerpaní bojmi proti Byzantskej ríši, ich spôsob života , kultúrna nevyspelosť, spoločenské usporiadanie a neproduktívnosť s lúpežnými vojnami ako jediným zdrojom bohatstva a moci, ich oslaboval
 • 610 - byzantským cisárom sa stáva Herakleios, ktorý stabilizoval a zreorganizoval krajinu i armádu, porazil Peržanov, zatlačil Slovanov útočiacich na Byzanciu a uzavrel mier s Avarmi
 • 623 - vzniká Samova ríša rozkladajúca sa v nad dunajskom priestore a zahrňujúca Slovensko , Moravu, Dolné Rakúsko a časť Čiech ( franský kupec Samo sa zúčastnil protiavarského odboja, postavil sa na čelo spojených slovanských kmeňov , ktoré ho uznali za svojho vládcu )
 • novovzniknutá Samova ríša úspešne čelí snahe o zlikvidovanie zo strany Avarov
 • 632 - Samovu ríšu ohrozuje na západe položená Franská ríša
 • - v bitke pri Vogastisburgu Samova ríša víťazí a odráža útok Franskej ríše
 • 658 - po 35 rokoch existencie sa Samova ríša po jeho smrti rozpadá na viaceré menšie celky pod vládou miestnych kniežat a časť územia sa znova dostáva pod avarskú nadvládu
 • 768 - spoluvládcom Franskej ríše sa stáva Karol Veľký a v roku 771 je jej jediným vládcom
 • 791 – 796 – Franská ríša vedie vojenské výpravy proti Avarom
 • 796 - jednu z protiavarských vojenských výprav Karola Veľkého do Panónie vedie slovanský veľmož Vonomír
 • 800 - Karol Veľký je korunovaný za cisára
 • za jeho vlády siahala Franská ríša od Baltického mora na Apeninský polostrov a od Atlantického oceánu po Karpaty
 • bol patrónom kresťanstva – dával pokrstiť podrobené pohanské kmene včítane Avarov a Slovanov
 • na obranu proti Avarom vytvoril nárazníkové pásmo - Východnú marku, ktorá priamo susedila s územím Slovenska
 • 8.stor - pomerne pokojné obdobie prinášajúce hospodársky rozvoj
 • pôvodná kmeňová organizácia Slovanských kmeňov rozvrátená Avarmi nadobúda nové zjednocovacietendencie na teritoriálnom základe
 • v druhej polovici sa začína formovať nitrianske kniežatstvo pod avarskou nadvládou
 • koncom storočia využíva nitrianske kniežatstvo oslabenie Avarov, ničí ich operné body a začína mocensky expandovať pričom sa na území Slovenska nestretajú s vážnym odporomPribina
 • za Dunajom a Malými a Bielymi Karpatmi na juhu a západe sa rozprestieralo Moravské kniežatstvo
 • 803 - 805 - Avari sa vytrácajú z dejín , začína prevládať slovanský živel
 • Avari skončili svoju historickú úlohu a asimilovali sa postupne hlavne medzi Slovanmi
 • 814 - zomiera vládca Franskej ríše – Karol Veľký
 • 829 - začiatok šírenia kresťanstva na území Slovenska
 • prvé vlny šírenia kresťanstva boli iniciované bavorskými cirkevnými centrami – bola to istá forma ovplyvňovania východných území Franskou ríšou
 • 830 - okolo tohto roku za medzikmeňových vojen opúšťajú starí Maďari svoju vlasť, ktorá ležala na Volge južne od rieky Kamy na území dnešných Baškircov
 • 830 - nitriansky knieža Pribina necháva soľnohradskému arcibiskupovi Adalrámovi vysvätiť v Nitre kostolík ( prvý v strednej Európe )

 

 

 

 • 833 - moravské knieža Mojmír I. poráža nitrianskeho Pribinu na Považí ( pri Pobedíme ) a zaujíma územie nitrianskeho kniežatstva, čím sú vytvorené základy pre vznik najvýznamnejšieho mocenského útvaru Slovanov v 9. storočí - Veľkej Moravy
 • nitrianske kniežatstvo sa stáva údelným
 • knieža Pribina hľadá útočište vo Franskej ríši a v r. 839 dostáva od franského kráľa Ľudovíta Nemca územie v dolnej PanMojimírónii kde pri Blatenskom jazere vybudoval Blatengrad dnešný Zalavár – v roku 861je zabitý Moravanmi a panstvo preberá jeho syn Koceľ
 • 843 - Franská ríša pre svoju rozlohu bola ťažko brániteľná proti nájazdom a začala mať problémy
 • Verdunskou zmluvou nástupca Karola Veľkého Ľudovít Pobožný delí Franskú ríšu medzi svojich synov
 • Karol Holý dostal územie na západ od Rýna ( budúce Francúzsko ) , Lothar dostáva Lotrinsko a severnú Itáliu a Ľudovít Nemec dostal východnú časť ríše Bavorsko, Korutánsko, Čechy, Pomoravie, Ponitrie, dolnú Panóniu a časť Nemecka
 • vzniká Východofranská a Západofranská ríša
 • 846 - vpád Ľudvíka Nemca na Moravu a ustanovenie Mojmírovho synovca Rastislava moravským panovníkom
 • 862 - nástupca Mojmíra I. jeho synovec knieža Rastislav požiadal byzantského cisára Michala III.
  o misionárov ovládajúcich slovanský jazyk
 • tento krok Rastislava mal eliminovať cirkevný a mocenský vplyv Východofranskej ríše
 • 863 - na Veľkú Moravu prichádzajú apoštoli Slovanov sv. Konštantín a jeho brat Metod pochádzajúci
  zo Solúne ( Tesalonika ) v Grécku
 • Konštantín zostavuje slovanské písmo hlaholiku a prekladá do slovanského jazyka liturgické a biblické
  texty
 • 867 – 869 – Konštantín a Metod odchádzajú ku Koceľovi do do Mosaburku odkiaľ idú cez Benátky do Ríma, kde po jednaniach s pápežom Hadriánom II povoľuje rímska kúria používať staroslovanskýRastislav jazyk pri
  bohoslužbách
 • 869 - Konštantín ( rehoľné meno Cyril ) zomiera v Ríme , po jeho smrti sa Metod v hodnosti pápežského
  legáta vracia do Veľkomoravskej ríše
 • 871 - vládcom Veľkomoravskej ríše sa stáva Svätopluk

zdroj foto : Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave


Súvisiace kategórie článkov :