Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko v jedenástom a dvanástom storočí

1000 - vznik Uhorského kráľovstva- pápež Silvester II. posiela veľkokniežaťu Štefanovi kráľovskú korunu a ten sa stáva Štefanom I. prvým kráľom Uhorska
1001 - Poľský panovník Boleslav Chrabrý na krátku dobu obsadzuje Slovensko až po Dunaj
1018 - Štefan I. a Boleslav Chrabrý uzatvárajú mier , čím sa končí poľská nadvláda nad Slovenskom čo umožňuje expanziu Uhorska na sever
Poľský panovník Boleslav Chrabrý

1029 - uhorský vládca Štefan I. dokončuje pripojenie Slovenska k Uhorskému kráľovstvu
1038 - zomiera Štefan I. a medzi arpádovcami vznikajú spory o trón
1077 - novým uhorským vládcom sa stáva Ladislav I. , ktorý je považovaný za jedného z najvýznamnejších uhorských panovníkov z arpádovskej dynastie a nástupom ktorého skončila politická kríza uhorského kráľovstva
- Ladislav I. sa úspešne postavil tlakom Nemeckej ríše , rozšíril postupne územie uhorského štátu ( Sedmohradsko, Chorvatsko , Slavonsko ) , dobudoval cirkevnú a svetskú správu Uhorska a vydal množstvo zákonov z oblasti trestného práva a obchodu
1095 - Ladislav I. zomiera v Nitre
1192 - Ladislav I. vyhlásený za svätého
1095 - novým uhorským panovníkom sa stáva Koloman, ktorý pokračuje v politike Ladislava I. a rozširuje uhorské kráľovstvo

1108 -1116 -spory Uhorska a českého kráľovstva zasahujú aj územie Slovenska
1116 - zomiera uhorský kráľ Koloman a na trón nastupuje jeho syn Štefan II, ktorého vláda sa nesie v znamení sporov s byzantskou ríšou
1131 - zomiera Štefan II. a panovníkom stáva stáva Béla II. za vlády ktorého pokračujú spory s byzanciou
- Gejza II. povoláva do Uhorska kolonistov a usadzuje ich na Slovensku ( Spiš ) a v Sedmohradsku
1155 - byzantský cisár Manuel I .po intenzívnych bojoch v r. 1152 – 1155 prinútil Gejzu II ku kapitulácii
1162 - Zomiera Gejza II.
1162 – 1172 – striedanie panovníkov na uhorskom tróne ovplyvňované Byzanciou ale i českým kráľovstvom
1173 - uhorským panovníkom sa stáva Béla III. , ktorý vymanil uhorské kráľovstvo s byzantského politického vplyvu
1196 - umiera Béla III. a jeho synovia Emerich a Ondrej zápasia o trón , nakrátko sa stáva kráľom Emerich, ktorý však v r. 1204 umiera a jeho nástupcom sa stáva jeho brat ako Ondrej II

11.stor.

 • Štefan I. vydáva trhové a mýtne predpisy, necháva raziť prvé uhorské mince

 • v rámci Uhorského kráľovstva je Slovensko údelným kniežatstvom ( údelným kniežaťom bol poväčšine mladší brat vládnuceho kráľa ) so sídlom údelného kniežaťa v Nitre

 • údelné knieža malo pri spravovaní zvereného územia veľkú samostatnosť ( vlastné vojsko, možnosť razenia peňazí a p. )

 • nitrianske údelné kniežatstvo, ktoré v podstate zaberalo plochu dnešného Slovenska, predstavovalo v rámci Uhorska jednu z hospodársky najvyvinutejších častí krajiny

 • obdobie 11. storočia je dobou vnútrodynastických bojov arpádovskej rodiny o uhorský trón

 • spory Uhorska a Nemeckej ríše, ktorá vojensky zasahovala do sporov o uhorský trón

 • koncom 11. storočia ruší uhorský kráľ Koloman Knihár ( 1095 – 1116 ) inštitút údelného kniežatstva, čo znamenalo postupné zníženie významu Nitry a nitrianskeho kniežatstva

 • kráľ Koloman Knihár obnovuje nitrianske biskupstvo

11.-12.stor.

 • rozširuje sa výmena tovarov v domácom ale i medzinárodnom meradle

 • väčšina pôdy v tomto období patrí kráľovi, len menšie časti vlastnili členovia vládnuceho rodu, predstavitelia starých rodov a církev

 • Uhorsko bolo členené na župy od začiatku svojej existencie a vychádzalo z územného a správneho členenia zavedeného už vo Veľkomoravskej ríši

 • vznik a zakladanie benediktínskych kláštorov a kostolov

 • cirkev sa stáva nositeľom vzdelanosti, kultúry, pri kláštoroch zakladá knižnice

12.stor.

- obdobie konsolidácie a pokoja, Slovensko sa dostáva z oblasti vojnových konfliktov , hranice sú stabilizované, nemecké a české vojenské nájazdy sa skončili, vznikajú však spory s Byzantskou ríšou
- je obnovené nitrianske biskupstvo avšak s menšou pôsobnosťou ako pri svojom vzniku v r. 880 pretože časti nitrianskeho biskupstva medzičasom pripadli novozriadeným diecézam ostrihomskej a jágerskej
- v nitrianskej kapitule je zriadená škola
- ťažisko uhorskej expanzívnej politiky sa presúva do oblasti Balkánu
- stabilizácia pomerov v rámci Slovenska má za následok rast obyvateľstva, rozširovanie osídlenia na zvykovom práve z populačných prebytkov obyvateľstva
- v rámci hospodárstva začína rozmach hlavne povrchového dobývania kovov s postupným prechodom na hlbinnú ťažbu ( po vyčerpaní povrchových zásob ), ťažilo sa hlavne zlato, striebro, železo
- najpočetnejším etnikom na území Slovenska sú Slováci, na južnom Slovensku sú usídlení Maďari a v určitých regiónoch sa začína objavovať nemecké etnikum ( banskí odborníci, odborníci v oblasti spracovania a opracovania kovov a pod )
- koncom 12. storočia Slovensko cca 250 000 tisíc obyvateľov, na mocenskú vrstvu začínajú pracovať znevolnení obyvatelia
- v 12 storočí vrcholí románsky sloh a umenie
- v 12. storočí sa na Slovensku začína objavovať židovská komunita


Súvisiace kategórie článkov :