Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko v trinástom a štrnástom storočí

1205 - na uhorský trón sa dostáva Ondrej II.

1222 - Zlatá bula Ondreja II. – súbor privilégií pre šľachtu o ktorú sa opieral / zo statkov šľachty sa nebudú vyberať dane, šľachtic nesmel byť bez súdu zbavený majetku, cudzinci nesmeli obsadzovať úrady, šľachta nebola povinná bojovať mimo hranice kráľovstva

1235

 • nástupca Ondreja II. Belo IV. / 1235 – 1270 / utlmil proces rozpadu kráľovských majetkov a ako protiváhu rastúcej moci šľachty podporoval rozvoj privilegovaných miest, , ktoré mali udelené rôzne práva - trhy , jarmoky a pod / Trnava, Zvolen, Banská Štiavnica, Krupina, Nitra, Nové Mesto nad Váhom a pod. /
 • rozvoj miest znamenal rozmach remeselnej výroby

1241 - do Uhorska vtrhli Tatári pod vedením Bátu chána / 1205 – 1255 / a v bitke pri rieke Slanej sa stretli s uhorským kráľom Belom IV. kde uhorské vojsko utrpelo zdrvujúcu porážku

1242 - v lete Tatári opúšťajú Slovensko

1242 - po tatárskom vpáde nastáva konsolidácia pomerov a zničené, ale i nové územia sa osídľujú

1270 - umiera Belo IV

1272 - uhorským kráľom sa stáva Ladislav IV.

1290 - Ladislav IV. je zavraždený

1290-1301 - v Uhorsku vládne Ondrej III., ktorého smrťou v roku 1301 vymiera rod Arpádovcov po meči

1290 - koncom storočia sa k moci dostáva Matúš Čák Trenčiansky a postupne získava do držby obrovské majetky

13.stor.

 • začiatkom storočia Ondrej II. / 1205 – 1235 / potreboval na svoju vojenskú expanznú politiku financie, čo riešil rozdávaním, alebo dávaním do zálohu kráľovských majetkov o.i. i židovským finančníkom
 • moc a rozpínavosť šľachty začína vzrastať úmerne s majetkami, ktoré začali vlastniť
 • v roku 1241 do Uhorska vtrhli Tatári pod vedením Bátu chána / 1205 – 1255 / synovca Džingischána - zakladateľa Mongolskej ríše
 • v bitke pri rieke Slanej sa stretli vojská Bátu chána uhorského kráľa Belu IV. uhorské vojsko utrpelo zdrvujúcu porážku a Belo IV. unikol len s malou družinou
 • severný prúd Tatárov prechádzal cez Malopoľsko do Sliezska a potom na Moravu odkiaľ vtrhli na Slovensko do okolia Trenčína kde sa spojili s centrálnym vojskom
 • na území Slovenska sa Tatári zdržali 1 rok avšak s katastrofálnymi následkami
 • územie Slovenska bolo vystavené niekoľkomesačnému plienenie, ktorému odolali len niektoré opevnené mestá a hrady / Bratislava, Nitra, Fiľakovo, Komárno /
 • čiastočne ušetrené ostali horské oblasti, ktoré slúžili ako úkryt pre obyvateľstvo z nižšie položených častí Slovenska
 • v roku 1242 po tatarskom vpáde nastáva konsolidácia pomerov a zničené, ale i nové územia sa osídľujú
 • 1241 - 1242 - neobrobené polia, hlad, mor, materiálne škody, zdecimované obyvateľstvo, vyľudnenie krajiny – dôsledky tatárského vpádu
 • dôsledky tatárského vpádu naštartovali s novou silou osídľovací proces neobývaných a vyľudnených oblastí a v neskoršej dobe doosídľovanie už obsadených území novými osadníkmi , ale i populačnými prebytkami domáceho obyvateľstva
 • osídľovanie prebehlo v niekoľkých etapách najprv na zvykovom práve, ďalej nemeckom práve, valašskom práve a napokon kopaničiarskom práve, čo bol niekoľko storočný proces, kde sa jednotlivé skupiny osídľovateľov a pôvodného obyvateľstva vzájomne prelínali a asimilovali
 • Uhorský panovník Belo IV. nariaďuje výstavbu kamenných strážnych hradov
 • konsoliduje sa i cirkevná organizácia , dochádza k výstavbe kostolov
 • do vyľudnenej krajiny povoláva Belo IV. osadníkov hlavne z nemeckých krajín
 • v druhej polovici 13. a začiatkom 14. storočia prichádzajú nemeckí kolonisti zo Sliezska ale i nemeckých krajín a postupom času sa stávajú vedúcou zložkou stredovekých miest / vytvára sa
  z nich vrstva mešťanov, ktorá sa môže riadiť zvyklosťami krajiny z ktorej prišli – zvykové právo /
 • nemeckí osadníci sa významne podieľajú na rozvoji banského podnikania na Slovensku
 • druhá polovica 13. storočia je v znamení expanzie osídlenia do podhorských ale i horských oblastí
 • v druhej tretine storočia vznikajú mestá s kráľovskými privilégiami / nespadali po právomoc županov, mali vlastnú samosprávu, volia si richtára a mestskú radu, mali vlastnú súdnu moc , obyvatelia mohli mať vlastný majetok a voľne s ním disponovať, mohli sa slobodne sťahovať a využívať chotár mesta, konať slobodné trhy kde poplatky z nich boli odvádzané mestu, domáci mešťania boli oslobodení od mýtnych poplatkov /, k povinnostiam mešťanov patrilo platenie pozemkovej dane a plniť vojenskú povinnosť / pripraviť kráľovi stanovený počet ozbrojencov /
 • druhá polovica storočia sa nesie v znamení bojov Arpádovcov a Přemyslovcov / Uhorské a České kráľovstvo / o Rakúske vojvodcovstvo
 • v Nemecku sa dostáva k moci dynastia Habsburgovcov / kráľom sa stáva Rudolf Habsburský /, ktorá nakoniec získava Rakúsko
 • boje o Rakúsko znamenali časté nájazdy českých vojsk na územie Slovenska , hlavne do oblasti Nitry
 • uhorský kráľ Ladislav IV - Kumánsky / 1272 – 1290 / nedokázal účinne čeliť rastúcej moci šľachty, čo krajine prinášalo chaos anarchiu a biedu
 • začiatkom storočia / pred tatárským vpádom / malo územie Slovenska cca 250 000 obyvateľov
 • koncom storočia má Slovensko cca 300 000 obyvateľov
 • v 13. storočí je románsky sloh nahradený gotickým slohom
 • 13. storočie – počiatok feudalizmu

1301 - 1310

 • v boji o uhorský trón víťazí a na uhorský trón sa dostáva Karol Róbert z rodu Anjuovcov (1301 - 1342) korunovaný v roku 1310
 • 1301 - 1322 - Karol Róbert v boji s mocnými šľachtickými rodmi a ich územnou a majetkovou rozpínavosťou postupne víťazí a získava kontrolu nad neoprávnene zabratými územiami o. i. i nad územím ovládaným Matúšom Čákom a na východe Abovcami

1312 - v bitke pri Rozhanovciach Karol Róbert poráža Matúša Čáka a jeho spojencov abovcov a zmocňuje sa Šarišského hradu, čo bolo významným krokom k likvidácii feudálnej anarchie

1328 - na Slovensku je zriadená inkvizícia

1342 - na uhorský trón sa dostáva po smrti svojho otca Karola Róberta Ľudovít I. - Veľký / 1342 – 1382 /

1346 - v Českom kráľovstve nastupuje na trón Karol IV.

1367 - slovenskí študenti začínajú študovať na Karlovej univerzite a časť slovenských študentov študuje vo Viedni

1382 - zomiera Ľudovít I. kráľ uhorský

1385

 • po smrti kráľa Ľudovíta Veľkého nastupuje na uhorský trón jeho dcéra Mária s matkou Alžbetou ako regentkou
 • silné šľachtické rody si začali nárokovať na uhorský trón a začína obdobie bojov o trón

1387 - z bojov o trón víťazne vychádza Žigmund Luxemburský / 1387 – 1437 /syn cisára Karola IV, ktorý sa  medzičasom stal manželom Ľudovítovej dcéry Márie a ktorého v marci 1387 korunovali za uhorského kráľa

1389 - Osmanská ríša poráža Srbsko a stáva sa bezprostredným susedom Uhorska

1396

 • vojenská výprava proti tureckému sultánovi Bajazidovi pod vedením uhorského kráľa Žigmunda končí v bitke pri Nikopole drvivou porážkou uhorského vojska
 • Slovensko má na konci 14.storočia cca 450 000 tisíc obyvateľov

14. stor.

 • toto storočie je možné v rámci Slovenska charakterizovať ako storočie bez vojen , ako obdobie kľudu, hospodárskej stability a rastu, čo malo kladný vplyv na rozvoj hospodárstva / osídľovanie, zväčšovanie výmery poľnohospodárskej pôdy apod. /.
 • storočie sa nesie v znamení vlády rodu Anjuovcov nad Uhorskom
 • koncom 13 storočia / 1290 /sa k moci dostáva Matúš Čák Trenčiansky

1302

 • získava do držby Nitriansku a trenčiansku župu spolu s hradom Bojnice
 • svoje panstvo rozširoval zaberaním majetkov šľachty a privlastnil si i kráľovské hrady

1311-1312 - Matúš Čák na vrchole svojej moci vlastní, alebo kontroluje štrnásť stolíc čo o.i. predstavovalo 50 hradov, viacero miest a cca 500 dedín

mapa č. 4. : ROZDELENIE SLOVENSKA NA STOLICE - pripravujeme

1301 - 1308

 • po vymretí vládnuceho rodu arpádovcov Matúš Čák výrazne zasahoval do bojov o uhorský trón, keď spolu s palatínom Amadom z rodu Abovcov, ktorý mal v držbe východné Slovensko, protežovali českého kráľoviča Václava na uhorský trón
 • v rokoch 1317 a 1318 vojensky vystupuje proti Karolovi Róbertovi

1321 - zomiera Matúš Čák Trenčiansky a jeho panstvo sa rozpadá

1301 - 1322 tieto roky boli bojmi Karola Róberta s mocnými šľachtickými rodmi a ich územnou a majetkovou rozpínavosťou
 

 •  postupne získava kontrolu nad neoprávnene zabratými územiami o. i. i nad územím ovládaným Matúšom Čákom a Abovcami na východe Slovenska
 • Karol Róbert sa počas svojej vlády venoval s rozvoju miest, obchodu a baníctva – vznikajú nové banské mestá / Smolník, Plešivec, Štítnik, Kremnica, Pukanec , Rožňava a Nová Baňa /, baníctvo orientované do tej doby na drahé kovy sa zameriava aj na kovy úžitkové a to hlavne na meď
 • Karol Róbert uskutočňuje vnútorné reformy - zavádza nový systém darovaní / prepožičaní / kráľovských majetkov keď časť kráľovského majetku je panovníkom prepožičiavaná dvoranom počas zastávania úradu / krajinské, dvorské, župné, prípadne kastelánske hodnosti / a koniec vykonávania funkcie znamenal vrátenie majetku korune
 • za vlády Karola Róberta získava šľachta a církev privilégia, vzniká jednotná vrstva poddanského obyvateľstva a Uhorsko je pretvorené na feudálnu monarchiu
 • v zahraničnej politike sa Karol Róbert orientoval na priateľské vzťahy s českým i poľským kráľovstvom
 • na uhorský trón sa dostáva v roku 1342 po smrti svojho otca Karola Róberta Ľudovít I. - Veľký, ktorý pokračuje v budovaní systému prepožičiavania kráľovských majetkov počas zastávania úradu, ktorý sa osvedčil, čím nedochádzalo k sústreďovaniu moci v rukách silných šľachtických rodov, čo prinášalo stabilitu, hospodársky rozmach a zabraňovalo vnútorným ozbrojeným konfliktom
 • nastáva rozvoj ťažby rúd – zlata / Kremnica / , striebra / Banská Bystrica , Banská Štiavnica, Pukanec, Smolník /, medi / Banská Bystrica, Spiš /, železa / Spišsko - gemerské rudohorie /

14.storočie

 • znamenalo rozvoj miest keď vzrastal ich význam ako obchodných a remeselných centier a väčšie opevnené mestá zohrávali úlohu aj v obrane krajiny
 • menšie mestá plnili úlohu hlavne obchodných centier
 • na Slovensku pokračuje intenzívne osídľovanie podhorských a horských oblastí, v rámci osídľovania Slovenska sa začínajú objavovať Valasi a pokračuje prílev Nemcov hlavne do banských oblastí
 • v rámci valašskej kolonizácie sa uplatňujú Balkánu prichádzajúci Valasi, ktorí sa postupne asimilovali a ďalej popri poľských a ruských elementoch aj populácia slovenská – kolonizácia bola zameraná hlavne na slovensko - poľské a slovensko - moravské pohraničie a mala prevažne pastiersky charakter

Súvisiace kategórie článkov :