Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Kysuce v trinástom a štrnástom storočí

13. stor.

 • kráľ Ondrej II. (1205-1235) daroval územie do ktorého patrila i obývaná časť Kysúc predkom rodu Ballasovcov so sídlom pravdepodobne v objekte staršieho hradu ako Starý hrad / varínske panstvo a hrad /

 • začiatkom 13. storočia / pred rokom 1235 / východná časť Kysúc patrila za vlády Ondreja II. hradnému majetku Varín – Starý hrad, ktorý mal funkciu pohraničnej pevnosti a chránil obchodnú cestu cez Jablunkovský priesmyk, ktorá jestvovala aj predtým, frekventovanejšou sa stáva a význam dostáva až v 13. storočí keď to bola jediná priama cesta spájajúca Uhorsko zo Sliezskom

 • v polovici 13. storočia je možné predpokladať vznik budatínskeho zámku.

 • pri Budatíne vzniká mýtna a tridsiatková stanica

Viď Článok : OMYLY HISTORIKOV

1241

 • Tatársky vpád  - je predpoklad, že Tatársky vpád čiastočne zasiahol i obývanú časť Kysúc
 • časť Tatárov prešla Jablunkovský priesmyk a teda sa presúvala i cez oblasť Kysúc ( kronika Kysuckého Nového Mesta z neskoršieho obdobia sa zmieňuje o Tatároch )

1242

 • po Tatárskom vpáde nastáva konsolidácia pomerov a Uhorský panovník Béla IV. nariaďuje výstavbu strážnych hradov medzi ktoré zrejme patrila i výstavba Starého hradu na Strečne
 • v druhej polovici 13. až začiatkom 14. storočia prichádzajú nemeckí kolonisti zo Sliezska, osídľujú Žilinu a zrejme i časti Kysúc
 • do kysuckého nárečia í sa dostávajú nemecké slová (varštak, cholvarek, fortuch) a pretrvali i chotárne názvy (Slezáci)

11.12.1244

 • darovacia listina uhorského kráľa Bélu IV. , ktorou daroval Kis Zudce Bohumírovi, synovi Soběslava
 • originál darovacej listiny sa nezachoval, k dispozícii sú len hodnoverné opisy, z ktorých opis z roku 1390 vyhotovený Nitrianskou kapitulou uschováva Štátny archív v Bytči
 • prelomový rok keď história Kysúc prechádza od skúmania hmotných

dokladov archeológiou k dobe keď vývoj dokumentujú historické písomné doklady

Viď mapu č. 5 : HRANICE MAJETKU KYSUCE Z DAROVACEJ LISTINY Z ROKU 1244 (pripravujeme)

1254 - prvá zmienka o Kysuckom Novom Meste pod názvom Jesina ( ďaľšie názvy – Jačatín, Jesesin, Kongesberg, Civitas Nova ) v darovacej listine kráľa Bélu IV. kde daroval „ zem Yessesin náležiacu k panstvu Varín „ županom Michalovi zo Zvolena a a Detrikovi zo Spiša z rodiny Balašovcov

1270

 • do tohto obdobia 13. storočia je možné datovať kostolík ktorého základy boli objavené v Radoli - Koscelisku, kde bolo i prvé sídlo cirkevnej správy na Kysuciach, je však predpoklad, že kostol ale i hradisko v drevennom prevedení jestvovali už pred rokom 1270 a slúžili pre celé osídlenie Kysúc.
 • z tohto obdobia pochádzajú i nálezy stôp po výrobe železa v Kysuckom Novom Meste – Suľkove a od tohto obdobia sa začínajú objavovať i písomné pramene.

Viď heslo KATOLÍCI NA KYSUCIACH

1289 - postavený kostol v Kysuckom Novom Meste
1290 - koncom storočia sa k moci dostáva Matúš Čák Trenčiansky

14.stor.

 • v prvých dvoch desaťročiach 14. storočia sa Kysuce stávajú súčasťou dŕžavy Matúša Čáka Trenčianskeho (1319 – 1321 vlastnil i strečniansky Starý hrad pod správu ktorého spadali i Kysuce)
 • začiatkom storočia získava Žilina mestské privilégia
 • postupné formovanie budatínskeho panstva, ktorého väčšia časť majetkov sa rozprestierala v regióne Kysúc.
 • k budatínskemu panstvu patrilo územie dolných Kysúc až po Dunajov a Ochodnicu.
 • chotár Krásna nad Kysucou patril žilinskému dedičnému richtárovi
 • cez Jablunkovský priesmyk prichádzajú na Slovensko kolonisti , ktorí na základe tešínskeho práva začínajú osídľovať i Kysuce.
 • v 14.stor. na Kysuciach postupne vznikajú : 1325 Krásno nad Kysucou, 1332 Radoľa, 1359 Rudina, 1359 Dolný Vadičov, 1367 Nesluša
 • v dedinách sa začínajú objavovať profesne zameraní obyvatelia – remeselníci najpotrebnejších spotrebných odvetví / kováči, mäsiari, ševci / a v Kysuckom Novom Mesta aj súkeníci
 • začínajú vznikať vodné mlyny a popri nich už aj píly 1323 - dokladovaný Starý hrad v Strečne pod názvom Varna
 • je predpoklad, že v jeho blízkosti existoval ešte starší hradný objekt a východné Kysuce patrili zrejme pod jeho správu už od 12. storočia

1325

 • nový hrad Strečno preberá úlohu Starého hradu
 • strečniansky pán Alexander Kuche dáva do prenájmu Krásno nad Kysucou Jánovi Petzoldovi
 • Kysucké Nové Mesto získava v roku 1325 mestské výsady a zriaďuje sa tu mýtna stanica čo signalizujerast hospodárskej produkcie.

1325

 • krajinský sudca Alexander udelil osade Jesesin výsady mestečka s trhovým právom
 • bolo to jediné mestečko na Kysuciach ktoré vzniklo na základe žilinského práva.

1332 - farnosť v Radoli s farárom Petrom odvádza pápežský desiatok vo výške 6 grajciarov
1382 - Žiline, ako prvému slovenskému mestu upravuje Ľudvík I. zastúpenie Nemcov a Slovákov v mestskej rade v pomere 6:6
1395 - 1397 - poľský kráľ Vladislav II. Jagelonský obsadzuje Strečno a stáva sa i pánom Kysúc

Viď Články :

 • PRVÉ PÍSOMNÉ ZMIENKY O KYSUCKÝCH OBCIACH
 • ÚZEMNOSPRÁVNE ROZDELENIE KYSÚC, ŠTÁTNA A VEREJNÁ SPRÁVA NA KYSUCIACH
  KYSUCKÁ DAROVACIA LISTINA - PRVÁ PÍSOMNÁ ZMIENKA O KYSUCIACH
 • PRVÝ ZNÁMY VLÁDCA KYSÚC
 • JANTÁROVÁ CESTA
 • KYSUCE A ŽILINA

Súvisiace kategórie článkov :