Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko v pätnástom storočí

1387 - Žigmund Luxemburský / 1387 – 1437 / korunovaný za uhorského kráľa
1411 - uhorský kráľ Žigmund je korunovaný za rímskeho kráľa
1420 - uhorský kráľ Žigmund je korunovaný za českého kráľa
1427 - uhorský kráľ Žigmund začína budovať pás pohraničných hradov na ochranu južných hraníc Uhorska ako nárazníkové pásmo pred rozpínavosťou osmanskej ríše

1433

 • uhorský kráľ Žigmund je korunovaný za rímskeho cisára
 • Žigmund bol otcom myšlienky vytvorenia silného štátu spojením Uhorska, Rakúska a Českého kráľovstva ako protiváhy Osmanskej ríše
 • Žigmund dbal o udržiavanie a dodržiavanie práv a privilégii udelených mestám a tým i o ich rozvoj

1412 - kráľ Žigmund v snahe získať financie zálohuje 16 spišských miest poľskému kráľovi Vladislavovi II, za 37 000 kop pražských grošov, tieto mestá sa pod uhorskú korunu vrátili až o 360 rokov neskôr za panovania Márie Terézie
1428 – 1433 - husitské expanzie na územie Slovenska
1434 - v bitke pri Lipanoch je husitské vojsko porazené, jeho veliteľ Prokop Holý zahynul, táto porážka znamenala postupnú likvidáciu husitského hnutia
1437 - zomiera Žigmund Luxemburský a na uhorský trón nastupuje rakúsky vojvoda Albrecht Habsburský, manžel Žigmundovej dcéry Alžbety, ktorý sa zároveň stáva českým kráľom

1439

 • zomiera uhorský a český kráľ Albrecht pri Ostriohome pri návrate z neúspešnej vojenskej výpravy proti Turkom
 • Osmanská ríša poráža Srbsko a uhorské vojsko nie je schopné čeliť tureckým vojskám

1440

 • narodil sa syn Albrechta a bol korunovaný za uhorského kráľa Ladislava V. / Ladislav Pohrobok /
 • začína sa boj o uhorský trón a za uhorského kráľa je korunovaný i Vladislav Jagelonský - Vladislav I
 • v bojoch o trón podporuje Ladislava Pohrobka a jeho matku Alžbetu Ján Jiskra z Brandýsa a Pongrác z Liptovského Mikuláša a Vladislava Jagelonského podporuje Ján Huňady

1444 - v bojoch proti Turkom v bitke pri Varne zahynul Vladislav Jagelonský a obe súperiace strany uznávajú ako uhorského kráľa Ladislava Pohrobka
1446 - za Ladislava Pohrobka spravuje krajinu vo funkcii gubernátora / kráľovského správcu / Ján Huňady a jeho bývalý protivník Ján Jiskra z Brandýsa je poverený správou území ktoré mal obsadené
1451 - spory medzi Huňadym a Jiskrom vyústili do vojenského stretu – do bitky pri Lučenci kde je Huňady porazený
1452 - vlády v Uhorsku sa ujíma Ladislav Pohrobok
1453 - hnutie bratríkov / jadrom hnutia boli husitskí bojovníci, ktorí po porážke u Lipan prešli na Slovensko kde sa k nim a ich myšlienkam pridávali slovenskí poddaní / je na vrchole , bratríci postupne ovládli východné a čiastočne stredné Slovensko
1457 - zomiera uhorský kráľ Ladislav Pohrobok

1458

 • Uhorským kráľom sa stáva Matej Korvín syn Jána Huňadyho, ktorého zvolil do tejto funkcie uhorský snem
 • jeho krédom bola expanzívna politika
 • postupne ovládol Sliezsko

Viď mapu č. 6 . : UHORSKO ZA VLÁDY MATEJA I. / KORVÍNA / (pripravujeme)

1458 - Matej Korvín v bitke u Šarišsého potoka poráža bratríkov a ich vodca Petr Aksamit je usmrtený
1467 - posledná bitka Mateja Korvína s bratríkmi pri Veľkých Kostoľanoch , jeho víťazstvo znamenalo konečnú porážku hnutia na Slovensku
1470 -1471 - sprisahanie proti Matejovi Korvínovi podporované Poľskom je potlačené
1473 - vpád poľských vojsk do Uhorska / Spiš a Šariš /, zo Slovenského územia boli vytlačené až v roku1474
1476 - Matejom Korvínom je založená univerzita, Academia Istropolitána v Bratislave / pracovala 20 rokov /
1479 - prvá slovenská jazyková pamiatka – motlitby spišského prepošta Gašpara Baka
1490 - zomiera Matej Korvín
1495 - založená thurzovsko – fugerovská spoločnosť, ktorá postupne ovládla medené bane stredoslovenskej oblasti
1490 - uhorský snem zvolil českého kráľa Vladislava Jagelonského ako Vladislava II. za uhorského kráľa
1496 - Jan Thurzo stavia prvú huť na oddeľovanie medi od striebra pri Banskej Bystrici
1497 - Slovensko zachvátila epidémia cholery

15.stor.

 • obdobie vojen a nepokojov, tureckej expanzie, bojov o uhorský trón, morových epidémii a neúrod
 • prvá polovica storočia sa niesla v znamení rytierskych ideálov, druhá polovica storočia je už v znamení humanizmu a renesancie
 • šľachta a duchovenstvo boli dva základné stavy rozhodujúce o osude krajiny
 • zo strany šľachty bol presadený zákon zakazujúci sťahovanie poddaných
 • po celú dobu bojov o uhorský trón bola Európa sužovaná bojmi s Osmanskou ríšou
 • začiatkom 15. storočia poráža kráľ Žigmund domácu uhorskú opozíciu
 • 20 –30-te roky v znamení husitských nájazdov
 • turecká expanzia zasiahla hlavne juh Uhorska
 • husitská expanzia sa dotýkala severnej časti Uhorska / Slovensko /
 • turecké i husitské nájazdy mali za následok vyľudnenie niektorých častí Uhorska a hospodársky úpadok
 • problémom 15. storočia a stredoveku vôbec bol nedostatok obyvateľov, schopných obhospodarovať dostupnú pôdu a feudáli sa snažili získať obyvateľstvo z iných oblastí poskytovaním výhod
 • Slovenska sa priame turecké nájazdy dotýkali minimálne, ale hospodárske zaťaženie, prechody vojsk, služby vo vojsku na obyvateľstvo pôsobili negatívne a hospodársky Slovensko vyčerpávali
 • obdobie vlády Mateja Korvína bolo obdobím vnútornej konsolidácie uhorského štátu, ale zároveň pokračovaním bojov s Osmanskou ríšou a snahami Mateja Korvína o získanie českej koruny, Rakúska a cisárskej koruny
 • nástupca Mateja Korvína český kráľ Vladislav Jagelonský za svoje zvolenie za uhorského panovníka ďakoval silnej magnátskej skupine uhorských šľachticov vedenej Štefanom Zápoľským a obdobie jeho vlády bolo obdobím silnejúcej moci uhorskej šľachty, dostával sa do jej područia a bez jej schválenia nemohol rozhodovať, krajina nebola schopná účinne odporovať tureckému tlaku
 • Slovensko má na konci 15. storočia cca 550 tisíc obyvateľov 200 lokalít mestského charakteru keď najväčšie z nich majú 5 – 10 tisíc obyvateľov
 • najväčšiu časť obyvateľstva cca 80 % tvorili poddaní
 • nástup nového typu šľachticov – podnikateľov – napr. rodina Thurzovcov z Betlanoviec na Spiši, zakladateľ Juraj Thurzo , ktorý úspešne obchodoval , jeho syn Ján podnikal v baníctve a s bankovým domom Fuggerovcov vytvoril spoločnosť vyvážajúcu banskobystrickú meď do mnohých krajín Európy
   

Súvisiace kategórie článkov :