Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko v osemnástom storočí

1701

 • začiatok posledného kuruckého povstania, ktorého ohnisko bolo na severovýchodnom Slovensku a ktoré iniciovala skupina vysokej šľachty na čele so županom šarišskej stolice Františkom II. Rákoczim
 • povstalci Františka Rákocziho využívajú viazanosť vojenských síl Habsburgovcov vo vojne o španielske dedičstvo

1703

 • severovýchodné Uhorsko / Szatmárska, Sabolčská, Marmarošská stolica / sa dostávajú pod nadvládu povstalcov
 • na Slovensku v Zemplíne , Spiši, Gemeri, Novohrade, vznikajú kurucké oddiely, ktoré sa regrutujú hlavne z ozbrojeného sedliactva
 • povstalci sa zmocňujú banských miest na Slovensku a postupne sa do konca roka 1703 zmocňujú celého Slovenska okrem niekoľkých pevností ich nájazdy zasahujú i na Moravu a do Rakúska

1704 - povstalci sa zmocňujú Sedmohradska a František II. Rákoczi je zvolený za sedmohradské knieža
1704 - 1707 - boje medzi povstalcami a cisárskymi vojskami prevážne na území Slovenska / hlavne západné Slovensko /
1705 - zomiera Leopold I. a na uhorský trón nastupuje jeho syn Jozef I.

1708

 • pri Trenčíne sa odohrala bitka medzi povstalcami a cisárskym vojskom , ktorá mala rozhodujúci význam pre ďalší osud povstania
 • cisárske vojská porazili povstalcov a veľká časť Slovenska spolu s hospodársky dôležitými banskými mestami sa dostáva do cisárských rúk
 • časti povstaleckého vojska prechádzajú na cisársku stranu
 • povstanie má za následok hospodársky úpadok krajiny a veľké materiálne straty hlavne oblasti Slovenska

1710 - 1711 - Uhorsko postihuje epidémia moru

1711

 • zomiera Jozef I.
 • v Szátmare / Satu Mare / je podpísaný medzi povstalcami a cisárskou stranou mier
 • povstalcom je udelená veľkorysá amnestia, Uhorsko a Sedmohradsko má zabezpečenú autonómiu a náboženskú slobodu
 • na Slovensku si posledné kurucké povstanie vyžiadalo cca 80 000 obetí
 • Karol VI. sa ako Karol III. stáva uhorským kráľom

1713 - do uhorského právneho poriadku zakotvená Pragmatická sankcia - uhorské stavy sa zriekli spochybňovania nástupníctva habsburgovcov na uhorský trón a uznali ho aj po ženskej línii

1715

 • uhorský snem potvrdzuje mierové dojednania z roku 1711 so Szátmaru
 • koniec občianskych vojen a povstaní na území Uhorska
 • uhorské stavy uznávajú a potvrdzujú nástupnícke práva habsburgovského rodu na uhorskú korunu po meči i praslici
 • habsburská monarchia začína obnovovať hranice ríše do stavu pred tureckými vojnami
 • habsburgovci začínajú raziť osídľovaciu politiku , ktorá má vyriešiť úbytok obyvateľstva spôsobený tureckými vojnami ako i reformy v oblasti daňového systému a snažia sa o centralizáciu moci

1720 - územie Slovenska má cca 1 milión obyvateľov
1718 - 1720 - v Dolnej zemi v Békešskej stolici zakladané prvé osady slovenských vysťahovalcov (Slovenská Čaba 1718, Sarvaš 1720, Bezinčok 1725 a podobne)

1735 - 1792

 • vychádza Notitia Hungariae novae historico geographica (Dejepisné a zemepisné vedomosti o súčasnom Uhorsku) Mateja Bela, čo bolo encyklopedické dielo o 48 uhorských stoliciach
 • Matej Bel (1684 - 1749 polyhistor) od roku 1714 rektor evanjelického múzea v Bratislave bol vo svojej dobe najvýznačnejšou vedeckou osobnosťou nielen Slovenska ale i Uhorska

1740

 • zomiera Karol III. a na uhorský trón nastupuje Mária Terézia / 1740 - 1780 / ako Mária II., korunovácia sa konala v Bratislave
 • začínajú vojnové spory monarchie s Pruskom o Sliezsko, / spochybnenie nástupníckych práv Márie Terézie /, Uhorsko v rámci monarchie podporuje panovníčku

1762

 • Mária Terézia povyšuje súkromné úrbáre na štátne - vrchnosťou a štátom je potvrdený rozsah poddanských povinností v náväznosti na množstve a kvalite využívanej pôdy a z toho vyplývajúcich záväzkov;  Uvedené pojmy boli vysvetlené v článkoch : viď URBÁR, MATRIKY
 • v druhej dekáde panovania Márie Terézie dochádza k vráteniu 16 spišských miest zálohovaných Poľsku v r. 1412 kráľom Žigmundom

1773 - Mária Terézia ruší jezuitský rád

1780
- na trón nastupuje Jozef II / 1780 - 1790 /

1781
- vydaný Tolerančný patent / sloboda náboženského vyznania /, ktorý umožňoval zriaďovanie nekatolíckych cirkevných obcí , škôl a ustanovovanie učiteľov a farárov na základe administratívneho postupu, cirkvi boli podriadené štátu

1783
- zavedenie pozemkových kníh

1784 - 1785
- prvé sčítanie obyvateľstva

1785

 • Jozef II. zrušil nevoľníctvo, čím sa uvoľnil i pohyb obyvateľstva, nevoľníci sa do tej doby nemohli sťahovať bez súhlasu zemepána
 • obmedzovanie právomoci uhorských správnych orgánov, čo bolo prejavom vrcholiacich centralizačných snáh
 • silnie snaha o osídľovanie spustošených južných častí Uhorska po období tureckých vpádov

1787

 • Anton Bernolák dokončuje filologicko - kritickú disertáciu o písmenách Slovákov, kde boli formulované normy spisovnej slovenčiny na základe západoslovenčiny
 • Slovensko má 1 945 000 obyvateľov

1789 - začína premiestňovanie štátnych orgánov z Bratislavy do Budína

1790

 • na trón nastupuje Leopold II. / 1790 - 1792 /
 • Anton Bernolák dokončuje dielo Grammetica Slavica - prvá gramatika slovenského jazyka

1792 - na trón nastupuje František II / 1792 - 1835 /

1792
- Anton Bernolák a Juraj Fándly zakladajú v Trnave Slovenské učené tovarišstvo

18.storočie

 • storočie sa nesie v znamení formovania vlastnej národnej identity , ktoré sa uskutočňovalo postupne v krokoch - tvorba spisovného jazyka, vymedzenie sa voči susedným národom, stotožnenie sa s konkrétnym geografickým priestorom a zistenie vlastnej histórie
 • slovenská časť Uhorska je hospodárskym a kultúrnym centrom Uhorska a k oslabovaniu týchto pozícii dochádza až koncom storočia
 • Slovensko tvorí cca 1/5 Uhorska
 • pre hospodárstvo rakúskej monarchie mala kľúčový význam banícka oblasť na strednom Slovensku a to hlavne v období osmanských vojen
 • baníctvo sa postupne modernizovalo, začali sa využívať zlepšenia domácich odborníkov (odvodňovacie pumpy), zavádzali sa parné stroje, koľajová doprava, zlepšovanie technológii metalurgických procesov, využívanie vodných zdrojov
 • produkcia drahých kovov v stredoslovenskej banskej oblasti činila v rokoch 1748 až 1800 - 868 000 kg striebra, 24 650 kg zlata čo predstavovalo 70 % príjmov z baníctva monarchie
 • začiatky veľkovýroby v manufaktúrach / textilky - 1722 prvá manufaktúra v Senci , vojenská výzbroj /
 • stále väčší význam a dôležitosť pre hospodárstvo krajiny nadobúda poľnohospodárstvo
 • zemepáni zavádzajú nový systém hospodárenia využívajúci hospodárske jednotky - majere
 • zvyšovala sa miera povinnej práce poddaných pre zemepána a reguláciu a presné pravidlá zaviedol až štátny urbár
 • vláda Márie Terézia / 1717 - 1780 / presadzovala osvietenecký absolutizmus - boli zrušené najzaostalejšie feudálna inštitúcie a naštartované rozsiahle reformy za účelom vyrovnať sa najvyspelejším západoeurópskym zemiam
 • 70-te roky 18. storočia sú v znamení zavádzania pestovania nových poľnohospodárskych plodín (zemiaky, kukurica, cukrová repa, nové druhy krmovín)
 • poľnohospodárstvo sa racionalizuje , šíri sa poľnohospodárska osveta, začína sa vydávať odborná (náučná) literatúra aj v slovenskom jazyku (Juraj Fándly)
 • prvá obrodenecká generácia (stúpenci postupných spoločenských reforiem) chápala význam osvety pre roľnícke obyvateľstvo a realizovala ho vydávaním náučnej literatúry v domácom jazyku (Juraj Fándly, Samuel Tešedík)
 • Európou otriasa francúzska revolúcia a napoleónske vojny
 • zrušenie nevoľníctva za Jozefa II. umožňovalo poddaným po splnení predpísaných hospodárskych záväzkov voľné sťahovanie , prípadne dávanie detí na remeslo, alebo štúdium (hlavne kňažské)
 • druhá polovica storočia sa niesla v znamení reforiem a modernizácie s cieľom hospodárskeho a mocenského vzostupu monarchie
 • dochádza k centralizácii a zjednoteniu štátnej správy, je zavedená štátna forma urbára, sú vykonané úpravy v trestnom poriadku, nariadenia a pravidlá v zdravotníctve, ochrana majetku / protipožiarny poriadok / , zjednotenie mier a váh, nariadenia a pravidlá v oblasti verejnej dopravy
 • snaha štátu o oslabenie moci církvi či už katolíckej, alebo evanjelickej / oslabenie hospodárske a politické /
 • cirkev sa začína venovať cielenej príprave kňazov zameraných na pôsobenie medzi ľudovými vrstvami v prvom rade v oblasti výuky teologických disciplín , ďalej na základy poľnohospodárstva, zdravovedy a pedagogiky
 • táto nová vrstva kňazov sa okrem pôsobenia medzi ľudovými vrstvami začína zapájať i do kultúrneho, literárneho a vedeckého diania
 • reforma škôl - zjednotenie rôznych typov škôl so snahou o výchovu vzdelanej vrstvy obyvateľstva oddanej štátu, snaha o sprístupnenie základného vzdelania čo najväčšiemu počtu detí
 • reforma trnavskej univerzity / 1753 / , pri univerzite zriadené prvé observatórium podľa plánov Maximiliána Hella
 • vzrastá záujem o vzdelávanie, vedu, vedecký výskum , nové vedecké poznatky, experimentovanie a pozorovanie, začínajú sa vyučovať prírodné vedy
 • rozvíja sa vysoké školstvo , popri Trnavskej univerzite vzniká Banícka akadémia / 1762 v Banskej Štiavnici , 1763 hospodárska škola pre úradníkov v Senci /
 • vzniká vrstva domácich odborníkov v rôznych oblastiach / vedecké bádanie, baníctvo, pedagogika a podobne - Maximilián Hell, Jozef Petzval, Ján Andrej Segner, Ján Čaplovič, Juraj Fándly /
 • začínajú vznikať spolky zamerané na vedecké bádanie, vydávanie a distribúciu kníh z oblasti hospodárskej, dejín, náboženstva, divadelníctva / Slovenské učené tovarišstvo, Učená spoločnosť malohontská / , Matej Bel pripravil v rokoch 1735 - 1742 prvú Vlastivedu Uhorska , Pavol Michalko - Fyzika, Juraj Fándly - Pilný domáci a polný hospodár, Zelinkár, O úhoroch a včelách / náučná literatúra /, Jozef Ignác Bajza - René mládenca príhody a skúsenosti / prvá beletria - román /
 • v druhej polovici storočia dochádza k aktivizácii kultúrnych podujatí / verejné koncerty, zakladanie stálych divadelných scén /
 • vznikajú prvé pravidelné publikácie - kalendáre a noviny
 • na prelome storočí a začiatkom 19 storočia sa na Slovensku i v nepriaznivej politickej situácii zakladajú ľudovýchovné / osvetové / spolky
 • združovanie a občianske aktivity sa mohli rozvíjať len na báze kultúrnych podujatí - v rokoch 1776 až 1783 koncerty orchestra arcibiskupa Batthányho, od roku 1776 účinkovanie meštianskeho divadla v Bratislave , od 1789 v Košiciach, od 1806 v Smolníku, od 1812 v Trnave, od 1817 v Bardejovských kúpeľoch , verejné podujatie hudobných škôl od roku 1778 v Bratislave, 1784 v Košiciach , 1833 v Trnave a hudobných spolkov od roku 1815 v Bratislave, 1819 v Košiciach, 1831 v Trnave
 • na politické myslenie obyvateľstva začína pôsobiť hlavne periodická tlač (noviny , kalendáre), ktoré v rámci pôsobiacej cenzúry komentovali politické udalosti / Pressburger Zeitung v rokoch 1764 - 1929, Prešporské noviny 1783- 1787, Ungarsches magazín 1781 - 1792, Societas slavica v Banskej Bystrici, Staré noviny literárního umění 1785 - 1786
 • vytvárajú sa predstavy o minulosti Slovákov a začína sa formovať spisovný jazyk
 • koncom storočia vzniká prvý pokus o spracovanie gramatiky a spisovnej reči slovenského jazyka (Anton Bernolák - západoslovenské nárečie)
 • rozvíjajúce sa národné hnutie okrem prezentovania vlastnej minulosti potrebovalo aj príslušnosť k širšiemu a väčšiemu celku a túto potrebu uspokojovala myšlienka „ slovanského národa „
 • jazykovedné dielo Antona Bernoláka umožnilo prezentovať samostatnosť slovenského kmeňa (etnika, národa)
 • koncom storočia vedie monarchia úspešnú vojnu s Tureckom a odoláva francúzskej intervencii
 • vysoká populácia a vlastníctvo väčšiny pôdy malou skupinou vlastníkov vedú k zbedačovaniu a následne k vysťahovalectvu
 • začína sa sťahovanie a doosídľovanie Dolnej zeme a Sedmohradska / oblastí v dnešnom Maďarsku, Juhoslávii a Rumunsku / , začína osídľovanie oblastí Bášky, Banátu, Petrovacu, Kovačice, osídlenci pochádzajú hlavne z oblastí severného Slovenska
 • na území južného Uhorska takto vznikajú oblasti osídlené výlučne Slovákmi až do súčasnosti (Petrovac, Kovačica, Stará Pazova)
 • proces presunov obyvateľstva bol podporovaný štátnymi orgánmi a mal zabezpečiť zemepánom kolonizáciu novozískaných vyľudnených majetkov
 • koncom storočia má Slovensko cca 2 milióny obyvateľov

Súvisiace kategórie článkov :