Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko v devätnástom storočí

1805

 • francúzske napoleónske vojská obsadzujú Bratislavu
 • bitka pri Slavkove / bitka troch cisárov - Rusko , Anglicko , Rakúsko /
 • v Bratislave uzavretý mier s Francúzskom

1805 - 1806 - stolice zvolenská, hontianska, šarišská, bratislavská, gemerská a zemplínska zavádzajú postupne ako druhý úradný jazyk - začiatok maďarizácie

1815 - v Paríži po konečnej porážke cisára Napoleóna uzavretý mier medzi protinapoleónskou koalíciou a Franciou

1830 - 1831 - Uhorsko zasiahnuté epidémiou cholery

1832

 • začiatok formovania opozície proti habsburgovcom z radov uhorskej maďarskej šľachty
 • v tom istom období sa začínajú vytvárať reformné predstavy a formulovať politický program stúpencov slovenského národného hnutia

1838

 • v Bratislave uhorský snem schválil marcové zákony umožňujúce likvidáciu feudálnych vzťahov a prechod na kapitalistický spôsob života
 • marcové zákony oslobodzovali obyvateľov od feudálnej závislosti, rušili feudálne dávky a roboty urbárskych poddaných

1840 - Slovensko má 2 355 000 obyvateľov

1843

 • Ľudovít Štúr vypracoval novú spoločnú podobu slovenského jazyka kde bola stredoslovenčina povýšená na spisovný jazyk - boli nadradené záujmy celého národa nad záujmy konfesných skupín (katolíci - používanie západoslovenského nárečia , evanjelici - používanie češtiny)
 • publikuje Sťažnosti a náreky Slovákov v Uhorsku čo je protest proti násilnej maďarizácii
 • Ľudoví Štúr zbavený funkcie profesora v bratislavskom lýceu, na protest proti tomuto rozhodnutiu odchádza časť študentov bratislavského lýcea študovať do Levoče

1845 - začínajú vychádzať Slovenskje národňie novini s prílohou Orol tatranský v štúrovskej slovenčine


1846 - Ľudovít Štúr vydáva prácu z roku 1843 Nárečja slovenskuo alebo potreba písanja v tomto nárečí kde zdôvodňuje používanie stredoslovenského nárečia ako spisovného jazyka
 

1847

 • predstavitelia národného hnutia z radov evanjelikov i katolíkov schválili podobu spisovného jazyka vypracovaného Ľudovítom Štúrom na báze stredoslovenského nárečia
 • Ľudovít Štúr vystupuje na uhorskom sneme s požiadavkou zrušenia poddanských povinností pre urbariálnych poddaných

1848

 • v Liptovskom sv. Mikuláši formulované „ Žiadosti slovenského národa „ - programový dokument požadujúci národnú rovnoprávnosť v Uhorsku, celoštátny snem, jednotlivé národné snemy, dôsledné zrušenie poddanstva, všeobecné volebné právo, slobodu tlače a zhromažďovania , školstvo všetkých stupňov
 • Ľudovít Štúr vystupuje na bratislavskom sneme s požiadavkou zavedenia slovenčiny ako vyučovacieho a bohoslužobného jazyka

1848-1849

 • Uhorsko / Maďarsko / vyhlasuje boj za národnú slobodu a vojensky vystupuje proti rakúskej centrálnej moci
 • predstavitelia Slovákov využívajú situáciu, ktorá vznikla na riešenie obrodeneckých myšlienok Slovenska v rámci Rakúskej ríše a podporujú oficiálnu rakúsku moc

16.9.1848 - vo Viedni je utvorená Slovenská národná rada ako národný revolučný orgán v zložení : Ľ. Štúr, J.M. Hurban, M.M. Hodža ako politickí predstavitelia , B. Nosák a J. Bórik ako tajomníci a Češi B. Bloudek a F. Zach ako vojenskí odborníci

1848 - cisárske vojská spolu so slovenskými dobrovoľníkmi prenikajú cez Jablunkovský priesmyk do Turca a Považia a pri tomto postupe porážajú maďarské vojsko pri Budatíne

13.8.1849 - maďarská revolúcia porazená v bitke pri Világoši, kde na strane Viedne bojovalo aj cárske Rusko

7.10.1849 - slovenská deputácia na čele s Ľ. Štúrom, J.M. Hurbanom a Š.M. Daxnerom odovzdáva cisárovi petíciu so slovenskými národnými požiadavkami

21.11.1849 - Slovenský dobrovoľnícky zbor je rozpustený

1853 - vydaný urbariálny patent, ktorý priznával obyvateľom vlastnícke práva na pôdu zapísanú v urbároch

1855 - Uhorsko postihuje cholera dôsledkom čoho je pokles obyvateľstva

1857 - na území Slovenska žije cca 2,4 milióna obyvateľov z toho 1,5 milióna Slovákov

1860 - Slovensko má 2 400 000 obyvateľov

1861 - v júni v Martine prijatý národný program „ Memorandum národa slovenského „ - požiadavka autonómie a národnej rovnoprávnosti v rámci Uhorska / iniciátorom bol právnik Štefan Marko
Daxner /

1861 - v decembri Slováci predložili cisárovi „ Viedenské memorandum „ - koncepčne najprepracovanejší štátoprávny program koncipovaný na politickej, hospodárskej a kultúrnej autonómii s národným snemom

1863 - založená Matica Slovenská

1866 - porážka Rakúskeho cisárstva v rakúsko-pruskej vojne

1867

 • Rakúsko - Uhorské vyrovnanie
 • z Rakúskeho cisárstva vzniká Rakúsko - Uhorská dualistická monarchia
 • Uhorsko začína dôslednú politiku maďarizácie nemaďarských národov a národností a triedneho útlaku

1868 -

 • v Uhorsku prijatý Národnostný zákon, ktorý zakotvil ideu jednotného maďarského národa a zásadne obmedzil postavenie nemaďarských etník v novom štátnom útvare
 • v Pešti začali vychádzať Slovenské noviny s ktorými spolupracoval J. Palárik

1870 - v Martine začínajú vychádzať Národnie noviny ako ústredný orgán Slovenskej ľudovej strany

1874 - 1875 - vládna moc ruší slovenské gymnázia / Revúca, Kláštor pod Znievom, Martin /

1875 - Matica Slovenská zrušená vládnou mocou

1879 - zákonom zavedené povinné vyučovanie maďarčiny na ľudových školách

1880 - Slovensko má 2 477 521 obyvateľov

1895 - založená Múzeálna slovenská spoločnosť, ktorá čiastočne nahradzovala zrušenú Maticu slovenskú

1898 - 1902 - štátna moc stavia a zriaďuje 154 štátnych ľudových škôl ako nástroj pomaďarčovania a zároveň okliešťovania pôsobenia neštátnych cirkevných slovenských škôl

19. storočie

 • obrodenecký proces realizovali tri generácie obrodencov, prvé dve generácie boli zamerané viac do vedeckej oblasti, tretia generácie sa venovala aktivizácii ľudových más pomocou rôznych foriem združovania sa / osvetové, vzdelávacie, ochotnícke, hospodárske - úverové družstvá /
 • predstavitelia prvej generácie približne do roku 1820 - Anton Bernolák, Juraj Fándely, Juraj Palkovič, Juraj Ribay, druhá generácia / 1820 - 1835 / s predstaviteľmi Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, Ján Hollý, Martin Hanuliak a tretia generácia po roku 1835 predstavovaná Ľudovítom Štúrom, Jankom Kráľom, Jozefom Miloslavom Hurbanom, Michalom Hodžom
 • slovenskí talentovaní umelci , vedci, technici nenachádzajú uplatnenie na Slovensku a odchádzajú do cudziny - Viktor Tilgner, Alojz Strobl, Ján Fadrusz (sochári), Dioníz Štúr (geológ), Aurel Stodola (fyzik)
 • len malá časť sa uplatní a doma - Dušan Jurkovič / architekt /, Mikuláš Šnajder Trnavský, Frico Kafenda / hudobníci /, Peter Bohúň, Ladislav Medňanský, Dominik Skutecký / maliari /
 • umelci , hlavne výtvarní, pracujúci doma musia sa kvôli prežitiu podriaďovať dobovému vkusu (portréty mešťanov, dekorácia kostolov) - Jozef Božetech Klemens
 • umenie, literatúra, hudba čerpá a nadväzuje na ľudové tradície a zameriava sa na národnú problematiku - romantici (Andrej Sládkovič, Samo Chalupka, Ján Botto), realisti (Janko Jesenský, Ivan Krasko, Jozef Gregor Tajovský, Božena Slančíková - Timrava)
 • významným kultúrnym fenoménom druhej polovice 19 .stor. a začiatku 20. stor. bolo divadlo , starší dramatici / Ján Chalupka, Ján Palárik / boli zameraní na malomestské publikum a divákov, generácia začiatku 20 stor. / Ferko Urbánek, Jozef Gregor Tajovský, Jozef Hollý / bola zameraná na dedinské prostredie a na dedinské obecenstvo
 • vojnové konflikty monarchie začiatkom storočia zasahujú Slovensko len okrajovo
 • na území Slovenska sa rozvíjali odvetvia priemyslu slúžiace potrebám armády (výroba súkna, výroba zbraní)
 • po ukončení vojen dochádza k ďalšiemu rozvoju priemyslu v slovenskej časti monarchie , kde sa v manufaktúrach začínajú objavovať parné stroje čo je indikáciou hospodárskeho rastu (1825 zahajuje činnosť Dunajská paroplavebná spoločnosť)
 • v prvej polovici 19 storočia sa začína formovať opozícia proti habsburgovcom z radov uhorskej maďarskej šľachty na čele s Ferencom Deákom a Lajošom Kossuthom s programom vytvorenia občianskej spoločnosti a obnovenia nezávislého uhorského štátu
 • v tom istom období sa začínajú vytvárať reformné predstavy a formulovať politický program stúpencov slovenského národného hnutia
 • snahy a čiastočne i programy uhorskej i slovenskej strany boli síce podobné, avšak podľa predstáv uhorských predstaviteľov opozície zjednocujúcim prostriedkom sformovania uhorského národa sa mala stať maďarčina ako úradný a štátny jazyk v celom Uhorsku
 • otvára sa cesta k maďarizácii , na uhorskej politickej scéne sa začína presadzovať maďarský jazyk ako úradný (stoličné rokovania, snemy)
 • maďarčina získava výlučné postavenie na verejnosti ale i v cirkevných štruktúrach hlavne protestantských, v maďarčine sa vedú matriky a všetky úradné dokumenty, stáva sa rokovacou rečou na úradoch, stáva sa vyučovacím jazykom na všetkých typoch škôl
 • cieľom maďarizácie bolo vytvorenie jazykovo a kultúrne jednotného obyvateľstva zo všetkých etnických skupín obývajúcich Uhorsko
 • proces maďarizácie naštartoval radikalizáciu národného hnutia Slovákov a a národnostná otázka sa stáva jedným z ústredných problémov uhorskej revolúcie 1848 - 1849 a jej bagatelizácia zo strany maďarských predstaviteľov revolúcie v Uhorsku viedla k rozštiepeniu revolučných síl a mala veľký podiel na porážke revolúcie
 • Žiadosti slovenského národa „formulované - v Liptovskom sv. Mikuláši (programový dokument požadujúci národnú rovnoprávnosť v Uhorsku) narazili na rozhodný odpor revolučnej uhorskej vlády a tento postup mal za následok , že slovenská strana prijala mylný názor, že slovenské národné záujmy je možné brániť proti Maďarom v spolupráci s Viedňou
 • víťazná reakcia sa však nakoniec spojila s uhorskými magnátmi, ktorá sa postupne s Viedňou zmierila, čo nakoniec viedlo k vytvoreniu dualistického štátu v ktorom boli práva menšín naďalej potlačované
 • maďarizácia bola jednou z pák vytvárajúcich tlak na vytvorenie vlastného spisovného jazyka, rozhodujúcu úlohu však zohrali církvi pôsobiace v Uhorsku / katolícka, evanjelická /
 • už koncom 18.storočia presadzovali a používali evanjelici ako liturgický jazyk češtinu (zástancovia napr. Ján Kollár , Pavol Jozef Šafárik), katolíci používali ako liturgický jazyk živý domáci jazyk, ktorý do gramatickej formy vychádzajúc zo západoslovenského nárečia, spracovala skupina študentov seminára v Bratislave pod vedením Antona Bernoláka
 • učebnice pre štátne (katolícke) školy vydával štát v bernolákovčine, evanjelici vydávali vlastné učebnice jazykovo i obsahovo nezávislé na štáte a oficiálnych učebných plánoch (1821 pripravil Ján Kollár Čítanku)  - pri stupňujúcej sa maďarizácii v 30- tych a 40 -tych rokoch 19 storočia vystúpila naliehavo do popredia otázka spoločného spisovného jazyka pre obe skupiny
 • generačná skupina Ľudovíta Štúra nadradila nad konfesné záujmy / záujmy jednotlivých cirkví / záujmy rozvoja národného hnutia čo viedlo v roku 1843 k vypracovaniu novej podoby spisovného jazyka vychádzajúc zo živej podoby slovenského jazyka používaného na strednom Slovensku
 • 40 -te a 50 -te roky 19. stor. - neúrody, hladomory, revolúcia, cholera spôsobili pokles obyvateľstva
 • 60 -te roky - vzniká Matica Slovenská, tri slovenské gymnázia v revúcej, Martine, Kláštore pod Znievom, ženský spolok Živena, katolícke vydavateľstvo „ Spolok sv. Vojtecha „ , viaceré spevokoly, divadelné krúžky, hospodárske spolky (Samuel Jurkovič zakladá v roku 1845 v Sobotišti úverové družstvo na svete)
 • Matica Slovenská v dobe svojho pôsobenia / 1863 - 1875 /zastrešovala i vedeckú činnosť slovenských vzdelancov hlavne v jazykovede, folkloristike, etnografii, historiografii a pod
 • Rakúsko - Uhorské vyrovnanie v r. 1867 znamenalo že z Rakúskeho cisárstva vzniká Rakúsko - Uhorská dualistická monarchia kde si dva najsilnejšie národy v ríši Nemci a Maďari rozdelili moc
 • obe časti spájal spoločný panovník a spoločné rezorty zahraničných vecí, financií a brannej moci, ostatný vývoj prebiehal však v oboch častiach monarchie rozdielne
 • maďarské politické kruhy nastolili voči národnostiam na území Uhorska politiku odnárodňovania na školskom, kultúrnom, osvetovom, cirkevnom, administratívnom a neskôr aj sociálnom a hospodárskom poli
 • v Uhorsku prijatý Národnostný zákon / 1868 /, ktorý zakotvil ideu jednotného maďarského národa a zásadne obmedzil postavenie nemaďarských etník v novom štátnom útvare
  - zákon neuznával existenciu nemaďarských etník a nepriznával im kolektívne ani politické práva
  - zákon sa stretol s jednoznačným odmietnutím zo strany nemaďarských národov
 • obdobie dualizmu bolo pre slovenský národ ťažkou skúškou - boli popierané základné atribúty jeho národného bytia a bol vystavený silnému asimilačnému tlaku
 • 70-te roky - zrušenie Matice Slovenskej , slovenských gymnázií, zintenzívnenie maďarizácie
 • po rozpustení Matice Slovenskej suplovala rozvoj národnej vedy v rokoch 1893 až 1914 Muzeálna spoločnosť slovenská v Martine, ktorá sa zapojila i do medzinárodnej spolupráce
 • 70-te roky znamenali aj aktivizáciu politických síl na Slovensku - vzniká Slovenská národná strana / SNS / , ktorá stála na pozíciách tradicionalizmu, rusofilstva a ideového konzervativizmu
 • SNS sa stáva na vyše 40 rokov vedúcou a dominantnou politickou stranou na Slovensku, ktorá však vývojom slovenskej spoločnosti bola postupom času nútená k zmene postojov, modernizácii a transformácii
 • v polovici 19. storočia má Slovensko v priemyselnom potenciáli štátu dominantné postavenie - oblasť Liptova, Spiša, Gemera a Zvolena je druhou najväčšou priemyselnou oblasťou Uhorska
 • jedným z dôsledkov Rakúsko - Uhorského vyrovnania v roku 1867 bol okrem vzniku dualistického štátu i cielený presun priemyslu zo Slovenska a jeho sústredenie v oblasti Budapešti čím podiel Slovenska na celouhorskej priemyselnej produkcii postupne klesal a rozvíjal sa len základný spracovateľský priemysel - potravinársky (cukrovary a liehovary), drevársky (papierne, celulózky, píly) železiarsky, kovospracujúci a textilný priemysel
 • koniec 19.stor sa nesie v znamení politickej nestability Európy, objavujú sa nová ideové prúdy (socializmus, liberalizmus, anarchizmus)
 • v rámci Slovenska dochádza k zbližovaniu s českou politickou scénou, ktorá reprezentovaná T.G. Masarykom začína považovať slovenskú otázku za súčasť českej politiky
 • skupina zoskupená okolo časopisu Hlas na čele s Vavrom Šrobárom upustila od rusofilských vízii, požadovali demokratizáciu politiky a presadzovali česko - slovenskú vzájomnosť
 • významnú politickú ale i ekonomickú silu začína predstavovať slovenská komunita v USA
 • v 90-tych rokoch aj napriek silnejúcej maďarizácii stúpa počet slovenských periodík (1888 - 12 titulov, 1900 - 28 titulov)
 • dôležitú úlohu pri šírení a upevňovaní národného povedomia zohrali kalendáre, ktoré vychádzali vo vysokých nákladoch napr. Pútnik svätovojtešský (40 - 50 tisíc kusov), Trnavský evanjelický kalendár (22 tisíc)
 • na rozhraní letopočtov fungovalo na Slovensku 46 tlačiarní

Výsledkom revolúcie 1848-1849 bolo odstránenie feudálneho poriadku. Boli vytvorené politicko-hospodárske podmienky pre vznik nových kapitalistických výrobných vzťahov.
Revolúcia odstránila základy stavovskej spoločnosti - pred zákonom bola vyhlásená rovnosť všetkých občanov, bolo zrušené poddanstvo a zrušená výsada nezdaniteľnosti (neplatenia daní).
V druhej polovici 19 storočia dochádza reorganizácii štátu, k zmenám v postavení prevládajúcej roľníckej vrstvy obyvateľstva, vzdelanie sa stáva prístupnejším , spoločnosť sa demokratizuje , vznikajú a formujú sa národné spoločenstvá a rozširujú sa občianske slobody.
Štátna správa modernizovala súdnictvo, verejnú správu, školstvo, daňový systém a ekonomiku keď sa zákonmi zabezpečil rozvoj podnikania, finančníctva a dopravy.
Likvidácia feudálneho poriadku hlavne v poľnohospodárstve bola nedôsledná a nebola doriešená ani urbárskym patentom z roku 1853 a to malo negatívny vplyv na ďalší vývin novej kapitalistickej spoločnosti, ktorá bola až do konca 19 storočia plná feudálnych prežitkov.
 


Súvisiace kategórie článkov :