Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

10.kolo MLF v Čadci dňa odložili pre problémy so športovou halou

10.kolo MLF v Čadci dňa odložili pre problémy so športovou halou

Na rokovaní s riaditeľom SOŠt p. Kajankom (správcom športovej haly pri bývalom Pretexe, ktorá je majetkom Žilinského VÚC) bol zamietnutý prenájom športovej haly pri bývalom Pratexe aj po veľkej snahe zástupcu Mesta Čadca Eduarda Gabriša, ktorému ďakujem. Nerozumiem, že niekto bráni ľuďom ako mi športovať a to po Slovensku vídavam bilboardy "ZOBER LOPTU NIE DROGY". Ináč Ďakujem Žilinskému VUC, že takto zariadili chod tejto ŠH a týmto si pohnevali velkú skupinu ľudí točiacu sa okolo FUTSALU v Čadci. Ešte raz ďakujeme! Tak nám neostáva dohrať MLF v ŠH pri štadióne, ktorej prenájom nám poskytlo Mesto Čadca v zastúpení DOMBYTu Čadca. Je portebné sa časovo dohodnúť so stolnými tenistami a môžeme pokračovať. Športu zdar a futsalu zvlášť.

Peter Čička, predseda MLF v Čadci

Prevádzka športovej haly je pre správcu neekonomická

Po vyradení Strednej odbornej školy, A. Hlinku 1336, Čadca zo siete škôl a školských zariadení a následnom zrušení školy, bola budova športovej haly Pratex k 01.08.2010 prevedená do správy Strednej odbornej školy technickej, Čadca (ďalej len „SOŠ technická“), ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj.
Ku dňu prevzatia bola športová hala v nevyhovujúcom technickom stave. Riaditeľ školy, ako nový správca majetku, dal vykonať revízie elektrických zariadení, plynovej kotolne, bleskozvodov, opravy a zasklievanie okien, radiátorov, dverí, vstupnej brány. V roku 2010 Žilinský samosprávny kraj dal na vykonanie najnutnejších opráv športovej haly sumu 34 500 €. Uvedenou sumou sa podarilo odstrániť len najzávažnejšie nedostatky.
Športová hala je vzdialená od školy cca 6 km, nevyužíva sa na výchovu a vzdelávanie žiakov SOŠ technickej. Pre prevádzkovanie plynovej kotolne, ktorá si vyžaduje 24 - hodinovú kontrolu, je potrebné zabezpečiť ďalšieho zamestnanca, čo predstavuje ďalšie nároky na finančné prostriedky.
Príjmy z prenájmu sú nedostatočné na vykrytie nákladov súvisiacich s prevádzkou športovej haly. Z dôvodu, že športová hala neslúži na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, jej prevádzkovanie je pre SOŠ technickú neekonomické a nerentabilné.

Radka Kulaviaková, hovorkyňa ŽSK


Vytvorené: 28.03.2011