Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Problémy so zrušenou linkou súkromného prepravcu pomôže vyrieši župa

Problémy so zrušenou linkou súkromného prepravcu pomôže vyrieši župa

7.8.2019 - Turzovka - S nástupom školského roka bude pre cestujúcich z Kysúc zabezpečené pravidelné autobusové spojenie do Frýdlantu nad Ostravicí. Pomocnú ruku ?u?om v regióne podáva Žilinská župa v spolupráci s Moravskosliezskym krajom. Obyvatelia horných Kysúc prišli o priame autobusové spojenie do práce ešte za?iatkom leta. Súkromný prepravca zrušil pravidelnú linku z Turzovky do Ostravy, čím výrazne skomplikoval obyvateľom z prihraničných oblastí dochádzanie za prácou či do škôl.

Aj napriek tomu, že medzinárodná autobusová doprava nie je v kompetencii samosprávnych krajov, za?ala Žilinská župa už v júni rokova? s Moravskosliezskym krajom a spolo?ne h?adali riešenie pre ?udí pravidelne dochádzajúcich za prácou na Moravu. Výsledkom spolupráce a dohody je nové autobusové spojenie Turzovka – Frýdlant nad Ostravicí, ktoré bude premáva? od za?iatku septembra 2019. 

Aktuálny prepravca Žilinskej župy dovezie cestujúcich z Turzovky po hranicu v Kloko?ove, odkia? ich prevezme ?eský prepravca do Frýdlantu nad Ostravicí. Cestujúci pokra?ujúci do Ostravy budú môc? využi? následné autobusové alebo vlakové spojenie. ,,Zabezpe?íme tri spoje, aby  každá smena mala možnos? dosta? sa do práce a domov. V tejto chvíli to berieme ako možnos? udržať zamestnanos? v regióne a pomôc? ?u?om, ktorí pravidelne cestujú za prácou,“ uviedla županka Erika Jurinová.

Vytvorenie pravidelného spojenia na území cudzieho štátu komplikuje získanie medzinárodnej licencie ako aj pripravované verejné obstarávanie na nového dopravcu v Žilinskom kraji. Pomohlo by preto zapojenie ?alších samospráv. ,, Novú autobusovú linku s novou trasou by sme museli zabezpe?i? verejným obstarávaním, ?o by bol ve?mi zd?havý a náro?ný legislatívny proces. Pre ?udí by to znamenalo ?alšie ?akanie. Navyše Žilinský samosprávny kraj momentálne rieši otázky novej Zmluvy o výkone vo verejnom záujme,“ dodala Jurinová. 

 

Ude?ovanie povolenia na prevádzkovanie medzinárodnej autobusovej linky je v kompetencii Ministerstva dopravy a výstavby SR. Medzinárodná autobusová linka nie je sú?as?ou výkonov vo verejnom záujme a je prevádzkovaná na komer?nom základe. 

 

Využite?nos? novozavedených autobusových spojov bude župa sledova? a mesa?ne vyhodnocova?.

 


Vytvorené: 07.08.2019