Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Územnosprávne rozdelenie Kysúc, štátna a verejná správa na Kysuciach

Štátna správa - jedna z foriem riadiacej činnosti štátu vykonávaná orgánmi štátnej správy
Verejná správa - správa spoločenských vecí vykonávaná hlavne štátnymi a samosprávnymi orgánmi
13. stor.

 • do 13. stor. vykonával ústrednú štátnu správu panovník
 • konkrétnu štátna správa sa vykonávala na určitých územiach - komitátoch
 • tento systém vychádzal z ešte staršieho správneho modelu - hradnej správy

13. - 14.stor

 • komitátna správa sa transformuje na autonómne šľachtické územia - stolice
 • stolice sa z hľadiska štátnej správy členili na slúžnovské obvody - okresy
 • Kysuce boli začlenené do Trenčianskej stolice
 • obdobie feudalizmu je charakteristické tým, že verejná správa a súdnictvo bolo v rukách feudálnych panstiev, feudálna šľachta mala teda správnu a súdnu právomoc nad podanským obyvateľstvom

1723 - ústrednú štátnu správu vykonáva v Uhorsku Uhorská miestodržiteľská rada riadená kráľom

1780

 • Kysuce patria do Horného obvodu Trenčianskej stolice. Horný obvod Trenčianskej župy je z hľadiska správneho rozdelený na ďalšie dva obvody žilinský a považskobystrický
 • väčšia časť Kysúc sa stáva súčasťou žilinského okresu a len malá časť horných Kysúc patrí do považsko-bystrickáho okresu

1849 - najvyšším orgánom štátnej moci v Uhorsku sa stáva miestodržiteľstvo so sídlom v Budíne

1849 - 1859

 • územnosprávne celky -stolice sa rušia a nahrádzajú ich dištrikty, ktorých nižšími článkami sa stávajú župy a slúžnovské okresy, kde správu vykonávali župní úradníci - slúžni
 • Kysuce v rámci Uhorska patria do Trenčianskej župy bratislavského dištriktu

1856 - zaniká Trenčianska župa a jej územie sa delí na 8 slúžnovských okresov, z toho na území Kysúc sú dva - Čadca a Kysucké Nové Mesto

1862

 • dochádza k znovuzriadeniu žúp
 • Kysuce sa stávajú súčasťou žilinského slúžnovského okresu
 • správu Kysúc vykonávali slúžni sídliaci v Budatíne, Čadci a Turzovke

1867

 • Rakúsko - Uhorské vyrovnanie
 • ústredná štátna správa je vykonávaná vládou
 • verejnú správu vykonávajú župy a im podriadené slúžnovské okresy

1871

 • v Trenčianskej župe sa obnovuje župná samospráva
 • v obecnej správe začínajú hrať významnú úlohu notárske úrady na čele s notárom

1.1.1872

 • na území Kysúc vznikajú dva slúžnovské okresy Čadca / 14 obcí / a Kysucké Nové Mesto / 37 obcí /
 • obce Vysoká nad Kysucou a Makov sú pričlenené do slúžnovského okresu Bytča / do roku 1916 /

1886 - zo slúžnovského okresu Čadca boli presunuté do okresu Kysucké Nové Mesto obce Krásno nad Kysucou a Zborov.

1900

 • územnosprávne rozdelenie Kysúc
 • slúžnovský okres Čadca - spolu 12 obcí / Čadca, Čierne, Horelica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Raková, Skalité, Staškov, Svrčinovec , Turzovka, Zákopčie /
 • do okresu Bytča patrili Makov a Vysoká.
 • slúžnovský okres Kysucké Nové Mesto / 30 759 obyvateľov / - spolu 39 obcí / Dolný Vadičov, Budatínska Lehota, Dunajov, Horný Vadičov, Rudinka, Kysucké Nové Mesto, Klubina, Stredný Vadičov, Krásno nad Kysucou, , Kysucký Lieskovec, Lodno, Lopušná, Rudina, Nesluša, Stará Bystrica, Ochodnica, Oškerďa, Pažite, Povina, Radola, Radôstka, Riečnica, Rudinská, Snežnica, Nová Bystrica, Zborov
 • do slúžnovského okresu Kysucké Nové Mesto patrili aj obce Brodno, Budatín , Chlmec, Divina, Divinka, Kotrčina Lúčka, Lalinok, Lúk , Lutiše, Marček, Svederník, Vranie, Zádubie

1918

 • vznik ČSR
 • nositeľom štátnej správy sa stáva vláda
 • župy a slúžnovské okresy ako ako samosprávne celky sú ponechané bez zmeny

1.1.1923

 • reorganizácia systému žúp
 • Kysuce sa stávajú súčasťou Považskej župy
 • slúžnovské okresy a úrady sa pretransformovali na okresy a okresné úrady
 • v obciach zabezpečovali štátnu a verejnú správu richtár s boželníkmi / radnými / a notár

1.1.1928

1939

1945

 • vznik povojnovej ČSR
 • zrušené župné usporiadanie, okresné a notárske úrady
 • štátna správa prechádza na dvojstupňové riadenie - okresné a miestne národné výbory /ONV, MNV /

1949

 • štátna správa prechádza na trojstupňové riadenie - krajské, okresné a miestne národné výbory / KNV,ONV, MNV /
 • Kysuce patria do Žilinského kraja

1.7.1960

 • reorganizácia krajov a okresov
 • zrušený okres Kysucké Nové Mesto a na území Kysúc vzniká jediný okres - Čadca, ktorý je súčasťou novovzniknutého Stredoslovenského kraja

1.7.1969 - 31.12.1970 - zavedený dvojstupňový systém riadenia - okresné a miestne národné výbory
1.1.1971 - opätovný prechod na trojstupňové zriadenie - znovu zavedenie Krajských národných výborov
31.12.1990 - rušia sa kraje a činnosť končia národné výbory

1.1.1991

 • obce a mestá získavajú samosprávne postavenie
 • štátna správa prechádza na dvojstupňové riadenie - obvody , okresy
 • orgánmi štátnej správy sa stávajú obvodné a okresné úrady
 • na Kysuciach vykonávajú štátnu správu obvodné úrady v Čadci, Kysuckom Novom Meste a Turzovke a okresný úrad v Čadci
 • rozširuje sa počet špecializovaných úradov štátnej miestnej správy / úrady životného prostredia, lesný úrad, pozemkový úrad, školská správa a pod. /

1992

1996

 • reorganizácia štátnej správy, zrušené obvodné úrady a špecializované úrady štátnej miestnej správy / úrady životného prostredia, lesný úrad, pozemkový úrad, školská správa a pod. / a ich kompetencie prechádzajú na okresné úrady, ktoré sa stávajú prvostupňovým štátnym orgánom
 • znovu sú zavedené vyššie územné celky - kraje
 • Kysuce sú znovu začlenené do Žilinského kraja
 • na Kysuciach znovu vznikajú dva okresy - Čadca / 23 obcí / a Kysucké Nové Mesto / 14 obcí /
 • miestnu samosprávu vykonávajú mestské a obecné úrady

Súčasné územnosprávne rozdelenie Kysúc

 • okres Čadca - Čadca, Čierne, Dlhá nad Kysucou, Dunajov, Klokočov, Klubina, Korňa, Krásno nad Kysucou, Makov, Nová Bystrica, Olešná, Oščadnica, Podvysoká, Radôstka, Raková, Skalité, Stará Bystrica, Staškov, Svrčinovec, Turzovka, Vysoká nad Kysucou, Zákopčie, Zborov nad Bystricou.
 • okres Kysucké Nové Mesto - Dolný Vadičov, Horný Vadičov, Kysucký Lieskovec, Kysucké Nové Mesto, Lodno, Lopušné Pažite, Nesluša, Ochodnica, Poviná, Radola, Rudina, Rudinka, Rudinská, Snežnica.