Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Slovensko a Kysuce v dobe bronzovej

Doba broznová 1 500 – 700 pred n.l.
Územie Slovenska sa vďaka rozvoju diaľkového obchodu stáva súčasťou vyspelej európskej civilizácie. Niektoré sídliská na západnom a východnom Slovensku sa stávajú strediskami špecializovanej výroby, tovarovej výroby a správnymi a kultovými centrami. Sídliská mali už urbanistické riešenie. Kamenné domy boli stavané v plánovitej ulicovej zástavbe s dláždenými ulicami a dômyselným opevnením - opevnené sídlisko v Spišskom Štvrtku pri Poprade, alebo opevnené centrum v Nitrianskom Hrádku
Doba bronzová je delená na :
 • staršiu dobu bronzovú 1 500 – 1 200 pred n.l.
 • stredná doba bronzová 1 200 – 1 000 pre n.l.
 • mladšia dboba bronzová 1 000 – 900 pred n.l.
 • neskorá doba bronzová 900 – 700 pred n.l.
V dobe bronzovej sa meď už banícky dolovala, tavila a odlievala. Ďalšími etapami boli objavy vytvrdzovania medi arzénom a po zliatí s cínom vznik nového kovu – dejinotvorného bronzu. V dobe bronzovej sa rozvíja lužická kultúra 1 500 – 500 pred n.l. a do dejín vstupujú Gréci v neskorej dobe bronzovej 900 – 700 pred n.l.

Ľud lužickej kultúry sa venoval poľnohospodárstvu a chovu dobytka a ovládal základy metalurgie, čo malo vplyv na ďalší vývoj spoločnosti. Vyrábali sa nástroje a šperky y bronzu. Budovali sa opevnené hradiská, čo už si vyžadovalo dobrú organizáciu a úsilie.
Ľud lužickej kultúry svojich mŕtvych spaľoval a pochovával na popolnicových poliach. Zmeny spoločnosti ako i vonkajšie hrozby si vynútili stavbu hradísk na chránených miestach. Sídliská sú situované do tesnej blízkosti vodných tokov, ale aj na svahoch a úpätiach vysokých vrchov. Počet nálezísk a nálezov svedčí o silnej komunite, ktorá tieto hradiská budovala.

KYSUCE v dobre bronzovej
Na Kysuce prenikol ľud lužickej kultúry v období mladšej doby bronzovej. Nálezy sú známe z katastrov 3 obcí kde bolo, odkrytých 8 nálezísk.
Ľud tejto kultúry prenikal na územie Kysúc cez Kysuckú bránu a svoje osídlenia budoval v dvoch oblastiach a to vo Vadičovskej doline a Radoli. Prišlo k expanzii na pravý breh Kysuce k Dubiu a na sever k Ochodnici, kde je dokladované sídlisko lužickej kultúry ( sliezsky stupeň ) V oblasti Kysúc prevládajú nálezy z tejto doby :
 • najsevernejšie nálezisko je v Ochodnici v lokalite Na vŕšku
 • najzápadnejšie je Dubie
 • dôležitým centrom bol Horný Vadičov – komplex pozostávajúci sídliska a pohrebiska
 • ďalším dôležitým centrom bola Radoľa – Koscelisko, kde sa na terase Kosceliska pochovávalo približne 200 rokov, plocha hradiska i rozsah pohrebiska vyplývali z pomerne hustého sídliskového osídlenia.
 • ďalšie sídlisko je dokladované v Oškerde, v chotári Kysuckého Nového Mesta.
 • archeologické nálezy sú známe i z Vadičova – vrch Ľadonhora
 • v Lopušných Pažitiach nálezy bronzových predmetov a v Košariskách črepy z tohto obdobia
 • v neskoršej dobe bronzovej vzniklo hradisko na Malom Vretene
Viac podrobností uverejníme v najbližších dňoch v článku KULTÚRY OVPLYVŇUJÚCE KYSUCE

Súvisiace kategórie článkov :