Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

Mons. prof. ThDr. Judák Viliam

Titul: Mons. prof. ThDr. Mons. prof. ThDr. Judák Viliam
Priezvisko: Judák
Meno: Viliam
Profil: profesor, diecézny biskup
Rodninný stav:
Narodený(á): 9.11.1957
Národnosť: slovenská
Bydlisko:
E-mail: -
Ďalšie informácie:
Kysucký rodák nitriansky diecézny biskup, profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK
Životopis :
Mons. Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke v nitrianskej diecéze a po rokoch prípravy na kňazstvo v bratislavskom seminári bol 16. júna 1985 v Nitre vysvätený na kňaza nitrianskej diecézy. Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Nitre - Dolnom Meste a Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tom čase postgraduálne študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie. l. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. Je členom zboru konzultorov. Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre.


 

Od r. 1991 tiež pôsobí aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre katechetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa). 1. júla 1993 bol menovaný za docenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v rokoch 1995 až 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty. V čase od 1. júla 1996 do l. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v tom istom roku bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 2001 až 2004 pôsobil vo funkcii dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku, so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Ovláda nemecký a taliansky jazyk.

Pápež Benedikt XVI. ho 9. júna 2005 menoval za diecézneho biskupa Nitrianskej diecézy.

Biskupská vysviacka Mons. Viliama Judáka - 16. 07. 2005

Nitra: V sobotu 16. júla 2005 sa v Bazilike sv. Emeráme v Nitre uskutočnila biskupská vysviacka Mons. Viliama Judáka. Hlavným svätiteľom bol kardinál Ján Chryzostom Korec, spolusvätiteľmi kardinál Jozef Tomko a apoštolský nuncius v SR, arcibiskup Mons. Henryk J. Nowacki.
Na biskupskej vysviacke sa okrem svätiteľov zúčastnilo 22 biskupov, okolo 200 kňazov, ako aj rehoľníci a rehoľníčky, veriaci a ďalší predstavitelia politického a spoločenského života.
Mons. Viliama Judáka, ktorý doposiaľ pôsobil ako profesor cirkevných dejín na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a v Kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre, vymenoval pápež Benedikt XVI. za nitrianskeho diecézneho biskupa dňa 9. júna 2005.

Životopis Mons. Viliama Judáka:

Mons. Viliam Judák sa narodil 9. novembra 1957 v Harvelke v nitrianskej diecéze a po rokoch prípravy na kňazstvo v bratislavskom seminári bol 16. júna 1985 v Nitre vysvätený na kňaza nitrianskej diecézy. Svoju pastoračnú službu vykonával ako kaplán v Nitre - Dolnom Meste a Drietome, kde bol aj správcom farnosti do r. 1990. V tom čase postgraduálne študoval na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde získal r. 1991 doktorát posvätnej teológie. l. septembra 1990 bol menovaný za prefekta Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre a 18. októbra 1991 za cirkevného sudcu. Je členom zboru konzultorov. Od roku 1990 prednáša cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave a na Teologickom inštitúte v Nitre. Od r. 1991 tiež pôsobí aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre, na katedre katechetiky a etiky (dnes Univerzita Konštantína Filozofa). 1. júla 1993 bol menovaný za docenta Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v rokoch 1995 až 1998 bol prodekanom spomínanej fakulty. V čase od 1. júla 1996 do l. júla 2001 zastával funkciu rektora Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre. V roku 1997 sa stal vedúcim Katedry cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave a v tom istom roku bol prezidentom Slovenskej republiky vymenovaný za profesora v odbore Katolícka teológia. V rokoch 2001 až 2004 pôsobil vo funkcii dekana Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Zaoberá sa obdobím kresťanského staroveku a stredoveku, so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblasti cirkevných dejín, mnohých kníh, článkov a publikácií. Ovláda nemecký a taliansky jazyk.

 

Nový život s Kristom - Kňazský seminár sv. Gorazda, Nitra 2001

Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD., cirkevný historik a rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, je známy ako pravidelný prispievateľ do Ranných zamyslení v Slovenskom rozhlase a častý hosť náboženskej relácie Cesty, v ktorých sa zaoberá cirkevnými dejinami a v súvislosti s tým sa nevyhýba ani chúlostivým témam. Ranné zamyslenia sa stali podkladom viacerých jeho publikácií. Z nich v poradí šiesta - Nový život s Kristom - obsahuje šesťdesiatpäť zamyslení, ktoré dávajú možnosť aktuálne prežívať pôstne i veľkonočné obdobie. Prof. Judák pôst predstavuje ako obdobie radostného poznávania vykupiteľského diela Ježiša Krista, v ktorom sa máme pripraviť na najväčšie sviatky v cirkevnom roku. Pomocou krátkych úvah nás vedie k pochopeniu kľúčových dní tohto obdobia. „Popolcovou stredou,” ako píše autor, „sa nám Boh opäť aktuálne prihovára a dáva nám šancu hlásiť sa k životu, ktorý je plnohodnotný. Tu si máme uvedomiť, že (...) mnohí žijeme tak, akoby náš život nemal cenu. Len tak, akoby zo dňa na deň. Len aby sme prežili. A predsa život každého z nás má nesmiernu hodnotu. Predovšetkým v očiach Božích sme veľkí!” Tieto slová by azda mohli byť mottom celej knihy a zároveň jej cieľom. Oslovujú ľudí, ktorí skutočne chcú prežiť svoj život naplno, uvedomiť si, že pred Bohom nie sú zabudnutí, ale že preňho veľa znamenajú. Viliam Judák nás svojimi úvahami vedie k pochopeniu človeka cez prijatie Ježiša Krista, ktorý nám otvára oči ako kedysi emauzským učeníkom: „Pre tretinu ľudstva - kresťanov - zaznieva v tieto novým životom prekypujúce dni úžasná pravda: Kristus vstal z mŕtvych!... Skutočnosť Ježišovho zmŕtvychvstania úplne prevrátila hierarchiu hodnôt, priniesla však slobodu a perspektívu pre každého.” Spoznajúc túto skutočnosť, skúsme tak ako on aj my pomáhať iným na ceste ku Kristovi.

 

Novým nitrianskym biskupom je Viliam Judák

Kardinála Jána Chryzostoma Korca vystriedal v úrade nitrianskeho diecézneho biskupa doterajší profesor cirkevných dejín na bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského Viliam Judák. Jeho vymenovanie z konca mája zverejnila Svätá stolica 9. júna.
Dnes 81-ročnému kardinálovi Korcovi pripravované vymenovanie nástupcu úradne oznámili v júni 2004. V januári 2005 sa začal už siedmy rok jeho biskupského úradovania po abdikácii, ktorú podal podľa Kódexu kánonického práva roku 1999 po dosiahnutí 75 rokov. Ján Pavol II. abdikáciu vtedy prijal, poďakoval mu za službu, no požiadal ho, aby zotrval vo funkcii donec aliter provideatur – kým nebude zariadené inak.
Viliam Judák sa zaoberá obdobím kresťanského staroveku a stredoveku so zreteľom na slovenské cirkevné dejiny. Je autorom viacerých monografií z oblastí cirkevných dejín, mnohých kníh a článkov. Ovláda nemecký a taliansky jazyk.

TK KBS, BÚ Nitra - Katolícke Noviny

Mons. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.

 • 9. novembra 1957 sa narodil v Harvelke,

 • 16. júna 1985 ho v Nitre vysvätili za kňaza,

 • ako kaplán pôsobil v Nitre a Drietome, kde bol do roku 1990 aj správcom farnosti,

 • 990 sa stal prefektom Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre,

 • od roku 1990 prednášal cirkevné dejiny na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského (RKCMBF UK),

 • od roku 1991 pôsobil aj na Vysokej škole pedagogickej v Nitre (dnes Univerzita Konštantína Filozofa),

 • roku 1991 získal na UK v Bratislave doktorát teológie, a stal sa cirkevným sudcom,

 • roku 1993 bol vymenovaný za docenta,

 • v rokoch 1996 – 2001 pôsobil ako rektor nitrianskeho kňazského seminára,

 • roku 1997 sa stal profesorom katolíckej teológie,

 • v rokoch 2001 – 2004 bol dekanom RKCMBF UK

- Katolícke Noviny

Biskup V. Judák: Zveľaďovať staré a reagovať na nové

 • Vaše vymenovanie nebolo celkom neočakávané, no predsa – čo znamená pre vás prijať biskupské bremeno?
  Je to predovšetkým služba v pravom zmysle slova. Každý kňaz a každý kresťan má povolanie žiť tak, aby oslavoval Boha a pomáhal aj iným na ceste spásy. Biskup dosahuje plnosť kňazstva a ako nástupca apoštolov je naplno povolaný do tejto služby. Ako pastier diecézy je zodpovedný aj za iných.

 • Prezradíte svoju prvú strelnú modlitbu po vypočutí biskupskej ponuky?
  Som ctiteľom Božského Srdca, k nemu smerovala moja prvá prosba.

 • Čo považujete za prvoradé potreby Nitrianskej diecézy v súčasnosti?
  Chcem pokračovať v dobrej línii doterajších približne 80 biskupov na čele s kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom. Počas jeho účinkovania za posledných 15 rokov nastala skutočná duchovná i materiálna obnova. Mojou úlohou bude nepremárniť toto bohatstvo. Reagovať v spolupráci s kňazmi a veriacimi laikmi na aktuálne potreby doby. Každý deň je pozvaním, aby sme svoje kresťanstvo žili v konkrétnej podobe. Nemám teda ešte vyhranený program, ale jeho piliermi bude: zveľaďovať, byť aktuálny, odpovedať na potreby budúcnosti.

 • Svoju historiografickú profesiu opúšťate, isto však bude prínosom aj pre biskupa...História je učiteľka života, čerpám z nej postoje, múdrosť. Dejiny Cirkvi sú súčasťou našej viery v to, že Kristus je v Cirkvi prítomný a sprevádza ju. No rozhodne sa histórii nebudem môcť venovať tak profesionálne, ako som sa začal posledný rok v Taliansku, lebo dovtedy som na ňu pre rôzne funkcie tiež nemal dosť času.

 • Čo musíte obetovať po prijatí biskupského vymenovania?
  Strácam súkromie, no s tým som šiel už do kňazstva. Som naladený na túto vlnu, ale uvedomujem si, že to bude ešte ťažšie. Mám pred tým naozaj veľkú bázeň a s chvením som povedal svoje áno.

TERÉZIA KOLKOVÁ - Katolícke Noviny

 

Zoznam vydaných diel podľa jednotlivých rokov:

 • 2006
  - Z Riečnických a Harvelských dvorov

 • 2004
  - Atlas Katolíckej cirkvi na Slovensku - editor a spoluautor textovej časti

 • 1999
  - NITRIANSKE BISKUPSTVO V DEJINÁCH
  - SV. SVORAD - PATRÓN MESTA NITRA

 • 1998
  - V JASLIACH POLOŽENÝ

 • 1997
  - JUBILEJNÉ ROKY V ŽIVOTE CIRKVI

 • 1996
  - EXODUS. OSLAVUJEME ŤA BOŽE
  - KRÍŽOVÁ CESTA NÁRODNÝCH SVÄTCOV
  - NITRIANSKE BISKUPSTVO V DEJINÁCH

 • 1995
  - VŠEDNÝ DEŇ V BOŽEJ PRÍTOMNOSTI

 • 1994
  - OD GORAZDA KU GORAZDOVCOM

 • 1993
  - MYŠLIENKY Z ÉTERU