Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

Osobnosti regiónu Kysuce

Prof. JUDr. CSc. Ivor Jaroslav

Titul: Prof. JUDr. CSc. Prof. JUDr. CSc. Ivor Jaroslav
Priezvisko: Ivor
Meno: Jaroslav
Profil: univerzitný profesor
Rodninný stav: ženatý
Narodený(á): 12.10.1952 v Čadci
Národnosť: slovenská
Bydlisko:
E-mail: dekan.fp@uninova.sk
Ďalšie informácie:

Absolvoval základnú deväťročnú školu a Strednú všeobecno-vzdelávaciu školu v Čadci (1971). V rokoch 1971 - 1976 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave. V roku 1977 získal titul doktor práv. V rokoch 1977 - 2001 pracoval vo viacerých výkonných a riadiacich funkciách na úseku policajného vyšetrovania, naposledy ako generálny riaditeľ Sekcie vyšetrovania a kriminalisticko-expertíznych činností Policajného zboru. Za svoju služobnú činnosť bol ocenený najvyššími rezortnými vyznamenaniami, v roku 1994 bol na návrh vlády prezidentom SR vymenovaný do hodnosti generála. V rokoch 1984 - 1988 absolvoval externú vedeckú ašpirantúru na Právnickej fakulte UK v Bratislave a získal vedeckú hodnosť kandidáta právnych vied.

V roku 1997 na tejto vysokej škole habilitoval na docenta v odbore trestné právo. Po inauguračnom konaní na Akadémií Policajného zboru v Bratislave bol v roku 2004 vymenovaný za profesora. Od roku 1989 externe pôsobil na katedre trestného práva a kriminalistiky Právnickej fakulty UK, v rokoch 1995 - 1998 zastával funkciu vedúceho katedry trestného práva Akadémie Policajného zboru v Bratislave, do roku 2007 pôsobil na katedre trestného práva Akadémie PZ. Po vzniku Bratislavskej vysokej školy práva v roku 2004 sa stal prvým predsedom akademického senátu a zastával i funkciu vedúceho katedry trestného práva Fakulty práva.

Od roku 2005 sa stal prvým prorektorom Bratislavskej vysokej škole práva. Od 01. mája 2007 je dekanom Fakulty práva Bratislavskej vysokej školy práva. Absolvoval viaceré stáže a študijné pobyty v zahraničí. Podieľal sa na legislatívnych prácach v komisií úradu vlády ČSFR a komisiách vlády SR. Je členom vedeckých rád šiestich vysokých škôl, členom redakčných rád viacerých odborných časopisov na Slovensku a v zahraničí. Je autorom, resp. spoluautorom viacerých monografií, učebníc, vysokoškolských učebných textov, niekoľkých desiatok štúdií a odborných článkov v odborných časopisoch. Odborne sa venuje najmä trestnému právu a kriminalistike. Je členom komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác vo vednom odbore trestné právo.