Región Kysuce - foto Stanislav Hulita
Tipy, články, foto, video pošli na redakcia@kysuce.sk

70 % športových dotácií v Čadci plánujú dať na futbal

70 % športových dotácií v Čadci plánujú dať na futbal

Myšlienku zriadiť Mestský športový klub v Čadci predložil v rámci „Návrhu koncepcie rozvoja športu v meste Čadca“ predseda Komisie mládeže a športu, dlhoročný manažér FK Čadca Eduard Gabriš a poslanec MZ v Čadci. Podľa predloženej koncepcie by malo ísť o príspevkovú organizáciu mesta Čadca, ktorá by okrem finančného zastrešenia činností, poskytovala klubom aj administratívny servis a zároveň vytvárala širšie možnosti športového vyžitia v meste. Avšak, v prípade vstupu do mestského športového klubu musia kluby počítať okrem iného aj so stratou právnej subjektivity a prípadného vlastníctva majetku.

O rozdelení financií by mal rozhodovať poradný orgán
Financovanie spoločnej športovej organizácie má byť podľa predloženej koncepcie naviazané priamo na rozpočet mesta. O rozdelení finančných prostriedkov jednotlivým športovým klubom by mal rozhodovať tzv. poradný orgán, ktorý by pozostával z delegovaných zástupcov športových klubov. Ten by mal na základe dohodnutých kritérií spoločne so zástupcami mesta rozhodnúť, ktorý klub a v akej výške bude z rozpočtu mesta podporený. “Členovia Komisie mládeže a športu sú rozhodnutí podporiť len kluby, ktoré vykazujú jasnú činnosť a z rozpočtu mesta by sa mali financovať len náklady na základné potreby“ (zdroj: Uznesenie Komisie športu a mládeže k rozpočtu pre športové kluby zo dňa 16.2.2011).

Rozpočet MŠK by mal podľa predsedu Komisie športu a mládeže kopírovať návrh dotácií športovým klubom na rok 2011. Ten predstavuje výšku 55 000 €, pričom na návrh mestskej rady cca 70% dotácií by malo prináležať FK Čadca.

Návrh prerozdelenia dotácií na rok 2011 - na futbal 70%

Návrh prerozdelenia dotácií športovým klubom v Čadci na rok 2011
O rozdelení financií rozhodnú poslanci MZ dňa 24.3.2011 podľa tohto návrhu.

Opýtali sme sa štatutárov športových klubov a členov Komisie športu a mládeže: Aký je Váš názor na vytvorenie Mestského športového klubu v Čadci?

Ján Macura, poslanec MZ a člen komisie športu a mládeže v Čadci:
Je to nedomyslené. Materiály boli prekvapivo rozdané až v priebehu zasadnutia a až na vyžiadanie členov. Materiál bol nejasný, nekoncepčný. Z uvedeného dôvodu sa prítomní členovia zdržali vyjadrenia s tým, že je potrebné problematiku najskôr prerokovať v kluboch. Mám však taký dojem, že viacerí členovia zaujali negatívny postoj k zriadeniu takého mestského klubu.

František Ujházi, predseda Kysuckej hokejbalovej únie: „Vedenie kysuckej hokejbalovej únie súhlasí z myšlienkou Mestského športového klubu (MŠK). Samozrejme, až po tom ako budú známe všetky práva a povinnosti (tiež kritériá prideľovania finančných prostriedkov, ďalšej pomoci klubu) toho, ktorého klubu, ktorý chce vstúpiť do MŠK budeme vedieť reagovať priamo na položenú otázku. Na komisii športu boli prejednané možnosti a čiastočne aj kritériá, podľa ktorých sa bude MŠK riadiť. Tieto ale treba doladiť a následne odsúhlasiť. Na najbližšej schôdzi Kysuckej hokejbalovej únie rozhodneme o ďalšom postupe. Opakujem za vedenie Kysuckej hokejbalovej únie môžem vyjadriť podporu tejto myšlienke. Je na iniciátoroch MŠK a športových kluboch, aby sa doladili vyššie menované náležitosti.

Ľudovít Valárik, Mestský stolnotenisový klub: „Dodnes som nepochopil, či má byť MŠK občianskym združením, príspevkovou organizáciou či akciovou spoločnosťou. V súčasnom období majú kluby právnu subjektivitu a vstupom do novej organizácie by sa je museli pravdepodobne vzdať. Stratili by sme doteraz vybudované vzťahy s jednotlivými zväzmi a sponzormi. Bol by som však rád, keby niečo také podobné ako bola kedysi Telovýchovná jednota v Čadci vznikla.

Elena Grambličková, TJ Lokomotíva Čadca: „Ak má vzniknúť organizácia, ktorá transparentne podporí šport v meste a svojou administratívou zjednoduší jeho fungovanie a rozvoj a ešte sa aj aktívnym spôsobom sa bude starať o športové zariadenia v meste a ich ďalšie budovanie, som za jej zriadenie. Za TJ Lokomotíva konštatujem, že podmienka pre vstup do MŠK, a to strata právnej subjektivity vstupujúceho klubu, je žiaľ pre nás neprijateľná. Čo však nepovažujem za dôvod straty podpory mesta pre šport nášho združenia, ktoré vytvára podmienky pre športovanie obyvateľov Čadce už 50 rokov“ .

-sik-


Vytvorené: 22.03.2011